Visa allt om Alvesta Ventilation & Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 35 464 41 394 41 464 42 584 36 213 27 736 27 110 29 545 29 967 28 239
Övrig omsättning 156 99 6 43 35 0 126 56 0 4
Rörelseresultat (EBIT) 793 831 835 201 812 159 362 333 469 601
Resultat efter finansnetto 745 717 738 97 712 83 292 259 390 417
Årets resultat 480 223 488 143 479 60 206 257 308 459
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 488 1 739 2 105 2 002 870 1 148 1 226 638 522 344
Omsättningstillgångar 15 783 13 320 13 950 13 819 10 825 10 677 8 515 8 077 8 599 8 954
Tillgångar 17 271 15 059 16 055 15 821 11 695 11 824 9 741 8 715 9 121 9 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 117 4 637 4 414 3 926 4 283 3 804 3 744 3 639 3 382 3 074
Obeskattade reserver 1 146 1 029 1 023 938 1 067 987 999 822 916 964
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 060 4 515 3 020 696 663 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 008 6 333 6 103 7 937 5 649 6 371 4 998 4 255 4 824 5 261
Skulder och eget kapital 17 271 15 059 16 055 15 821 11 695 11 824 9 741 8 715 9 121 9 299
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 791
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 8 287 7 493 7 818 7 866 7 012
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 171 2 873 3 069 3 008 2 478
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 100 0 0
Omsättning 35 620 41 493 41 470 42 627 36 248 27 736 27 236 29 601 29 967 28 243
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 27 29 29 25 25 24 24 24 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 364 1 533 1 430 1 468 1 449 1 109 1 130 1 231 1 249 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 533 560 545 507 465 438 462 467 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 141 1 297 1 296 595 1 146 469 552 515 687 946
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,33% -0,17% -2,63% 17,59% 30,56% 2,31% -8,24% -1,41% 6,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,59% 5,52% 5,22% 1,35% 6,96% 1,37% 3,73% 3,84% 5,23% 6,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,24% 2,01% 2,02% 0,50% 2,25% 0,58% 1,34% 1,13% 1,59% 2,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,29% 48,49% 53,07% 50,49% 51,22% 58,40% 54,84% 52,88% 52,93% 55,64%
Rörelsekapital/omsättning 13,46% 16,88% 18,92% 13,81% 14,29% 15,52% 12,97% 12,94% 12,60% 13,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,80% 36,12% 32,46% 29,44% 43,74% 38,68% 46,43% 49,11% 44,48% 40,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,69% 86,85% 79,40% 56,92% 71,43% 79,81% 86,59% 85,41% 75,87% 77,08%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...