Visa allt om Alviks Måleri AB
Visa allt om Alviks Måleri AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 180 158 156 709 136 824 132 894 132 122 131 321 125 106 103 217
Övrig omsättning 1 302 1 191 1 344 630 1 004 844 878 328
Rörelseresultat (EBIT) 17 643 13 460 12 739 7 609 5 598 10 042 8 377 8 562
Resultat efter finansnetto 18 193 13 196 12 979 7 914 5 833 10 690 8 473 8 562
Årets resultat 14 031 10 229 9 891 4 756 3 502 7 294 5 765 5 646
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 604 7 240 7 358 5 640 6 322 6 815 7 847 8 384
Omsättningstillgångar 61 809 61 408 50 237 47 363 38 609 36 059 35 454 23 542
Tillgångar 76 413 68 648 57 596 53 003 44 931 42 875 43 301 31 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 392 26 329 25 742 19 787 16 361 16 859 11 565 6 499
Minoritetsintressen 3 555 4 101 2 754 3 068 2 048 1 363 762 703
Avsättningar (tkr) 4 593 3 430 4 231 3 476 3 155 2 622 2 217 1 764
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 873 34 787 24 869 26 671 23 367 22 030 28 758 22 959
Skulder och eget kapital 76 413 68 648 57 596 53 003 44 931 42 875 43 301 31 925
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 009 2 073 2 067 1 890 1 849 1 782 1 761 1 765
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 61 935 58 269 55 165 50 766 52 285 49 735 44 486 39 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 505 24 522 21 294 20 085 21 374 20 022 17 056 15 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 181 460 157 900 138 168 133 524 133 126 132 165 125 984 103 545
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 166 164 165 156 159 157 147 123
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 085 956 829 852 831 836 851 839
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 540 501 485 493 479 449 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 449 14 280 13 547 8 467 6 464 10 891 9 204 9 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,96% 14,53% 2,96% 0,58% 0,61% 4,97% 21,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,81% 19,83% 22,53% 14,93% 13,00% 24,95% 19,57% 26,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,10% 8,69% 9,49% 5,96% 4,42% 8,15% 6,77% 8,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,98% 75,16% 79,13% 75,29% 74,91% 71,67% 72,17% 78,36%
Rörelsekapital/omsättning 12,73% 16,99% 18,54% 15,57% 11,54% 10,68% 5,35% 0,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,46% 38,35% 44,69% 37,33% 36,41% 39,32% 26,71% 20,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,00% 176,53% 202,01% 177,58% 165,23% 163,68% 123,28% 102,54%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 142 957 119 479 108 930 102 269 103 438 100 383 102 396 88 407 0 0
Övrig omsättning 577 359 1 023 314 713 462 539 328 - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 638 8 258 9 582 4 324 2 298 9 011 6 769 6 163 -80 0
Resultat efter finansnetto 15 193 10 062 11 048 5 151 2 694 10 197 7 531 6 162 -108 0
Årets resultat 12 452 11 190 9 332 3 453 1 075 5 653 5 038 3 318 -108 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 972 4 626 5 138 5 597 6 213 6 670 7 771 8 326 66 0
Omsättningstillgångar 51 586 49 157 41 253 35 090 28 742 28 879 29 769 18 906 452 265
Tillgångar 63 558 53 783 46 390 40 687 34 955 35 549 37 539 27 232 517 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 113 20 460 17 271 11 339 8 885 11 811 8 159 3 821 503 211
Obeskattade reserver 1 500 2 250 6 049 6 799 6 049 4 990 2 300 1 500 0 0
Avsättningar (tkr) 2 888 2 193 2 045 1 760 1 634 1 310 1 612 1 369 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 058 28 879 21 026 20 790 18 386 17 438 25 469 20 543 15 55
Skulder och eget kapital 63 558 53 783 46 390 40 687 34 955 35 549 37 539 27 232 517 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2008-04
Löner till styrelse & VD 1 264 1 485 1 481 1 309 1 247 1 230 1 220 1 219 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 46 002 43 850 41 048 38 052 39 274 38 093 34 570 33 133 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 20 662 18 325 16 141 15 454 16 661 15 729 13 589 12 722 0 0
Utdelning till aktieägare 12 000 9 800 8 000 3 400 1 000 4 000 2 000 700 0 0
Omsättning 143 534 119 838 109 953 102 583 104 151 100 845 102 935 88 735 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 123 122 122 116 117 115 112 102 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 162 979 893 882 884 873 914 867 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 543 507 491 507 502 463 481 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 437 9 047 10 346 5 115 3 079 9 792 7 550 6 948 -80 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,65% 9,68% 6,51% -1,13% 3,04% -1,97% 15,82% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,91% 19,49% 23,82% 12,66% 7,73% 28,70% 20,06% 22,66% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,63% 8,77% 10,14% 5,04% 2,61% 10,16% 7,35% 6,98% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,60% 75,57% 72,57% 72,46% 70,39% 71,67% 69,64% 75,91% - -
Rörelsekapital/omsättning 10,86% 16,97% 18,57% 13,98% 10,01% 11,40% 4,20% -1,85% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,21% 41,30% 47,40% 40,90% 38,17% 43,57% 26,25% 18,09% 97,29% 79,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,06% 170,22% 196,20% 168,78% 156,33% 165,61% 116,88% 92,03% 3 013,33% 481,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...