Visa allt om R. Axélls Reparationer och Skogstjänst Aktiebolag
Visa allt om R. Axélls Reparationer och Skogstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 190 121 195 553 524 638 216 325 357 461
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 46 -35 48 -104 0 113 26 15 29 13
Resultat efter finansnetto 45 -36 47 -105 0 112 25 15 29 12
Årets resultat 45 -35 47 -77 1 62 19 11 21 12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Omsättningstillgångar 283 225 273 318 503 482 245 233 231 237
Tillgångar 288 230 278 323 508 487 250 238 236 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 204 240 193 269 268 207 196 185 165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 28 28 0 0 0 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Kortfristiga skulder 39 26 38 131 210 190 44 42 51 64
Skulder och eget kapital 288 230 278 323 508 487 250 238 236 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 168 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 26 44 0 214 242 21 9 8 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 7 8 26 34 37 3 2 3 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Omsättning 190 121 195 553 524 638 216 325 357 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 3 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 190 121 195 553 175 213 216 325 357 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 69 45 55 213 91 104 31 24 35 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 -35 48 -104 0 113 26 15 29 13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,02% -37,95% -64,74% 5,53% -17,87% 195,37% -33,54% -8,96% -22,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,97% -15,22% 17,27% -32,20% 0,20% 23,20% 10,40% 6,30% 12,29% 5,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,21% -28,93% 24,62% -18,81% 0,19% 17,71% 12,04% 4,62% 8,12% 2,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,16% 40,50% 77,95% 41,23% 66,60% 78,68% 44,91% 28,00% 34,73% 20,82%
Rörelsekapital/omsättning 128,42% 164,46% 120,51% 33,82% 55,92% 45,77% 93,06% 58,77% 50,42% 37,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,46% 88,70% 86,33% 59,75% 57,01% 59,27% 82,80% 82,35% 78,39% 70,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 471,79% 523,08% 460,53% 170,23% 191,90% 199,47% 325,00% 269,05% 247,06% 221,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...