Visa allt om Bild & Ljud i Funäsdalen Aktiebolag
Visa allt om Bild & Ljud i Funäsdalen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 838 1 039 1 039 1 530 1 187 1 260 1 361 1 686 2 089 1 873
Övrig omsättning 26 21 38 32 37 48 46 52 73 162
Rörelseresultat (EBIT) -32 -7 34 77 87 86 16 157 177 143
Resultat efter finansnetto -34 -20 30 67 94 85 25 173 167 124
Årets resultat -15 2 23 35 51 61 19 115 123 86
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 0 0 0 0 0 17 34 53 76
Omsättningstillgångar 1 133 1 229 1 242 1 222 1 224 1 083 1 271 1 463 1 242 1 106
Tillgångar 1 195 1 229 1 242 1 222 1 224 1 083 1 288 1 497 1 295 1 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 716 731 730 706 671 620 560 540 432 309
Obeskattade reserver 0 18 42 42 24 0 0 3 9 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 383 371 359 347 337 341 538 515 486 548
Kortfristiga skulder 96 109 112 126 192 122 191 439 368 311
Skulder och eget kapital 1 195 1 229 1 242 1 222 1 224 1 083 1 288 1 497 1 295 1 182
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 239 245 358 351 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 110 - -
Löner till övriga anställda 255 277 261 273 267 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 114 113 117 116 129 116 134 161 164 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Omsättning 864 1 060 1 077 1 562 1 224 1 308 1 407 1 738 2 162 2 035
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 419 520 520 765 594 630 681 843 1 045 937
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 185 201 190 195 207 179 194 284 259 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 -7 34 77 87 103 33 176 200 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,35% 0,00% -32,09% 28,90% -5,79% -7,42% -19,28% -19,29% 11,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,59% -0,33% 3,70% 6,79% 8,01% 8,31% 2,33% 13,16% 15,14% 12,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,27% -0,38% 4,43% 5,42% 8,26% 7,14% 2,20% 11,68% 9,38% 8,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,86% 50,43% 51,40% 37,71% 51,14% 45,95% 39,16% 51,84% 38,77% 30,27%
Rörelsekapital/omsättning 123,75% 107,80% 108,76% 71,63% 86,94% 76,27% 79,35% 60,74% 41,84% 42,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,92% 60,62% 61,41% 60,31% 56,27% 57,25% 43,48% 36,22% 33,86% 26,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 995,83% 935,78% 951,79% 817,46% 506,25% 698,36% 508,90% 257,63% 268,75% 277,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...