Visa allt om Hälle i Brunflo AB
Visa allt om Hälle i Brunflo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 035 2 155 1 744 1 514 1 416 1 128 1 237 1 487 1 166 5 232
Övrig omsättning 1 432 43 - - - - - 335 1 216 260
Rörelseresultat (EBIT) 1 643 444 584 404 340 268 70 2 917 421
Resultat efter finansnetto 1 245 1 978 606 278 133 31 27 -265 738 306
Årets resultat 780 1 951 590 172 77 31 32 -265 738 283
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 791 13 814 13 303 8 642 8 026 6 961 7 135 4 500 4 760 4 299
Omsättningstillgångar 3 364 2 175 1 196 1 051 780 776 888 1 238 1 455 1 744
Tillgångar 14 155 15 989 14 499 9 693 8 806 7 736 8 023 5 738 6 216 6 043
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 983 6 798 4 524 3 114 2 949 2 371 2 468 2 563 2 927 2 279
Obeskattade reserver 283 0 3 102 31 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 344 8 574 9 399 5 875 4 928 5 016 5 113 2 818 3 040 2 939
Kortfristiga skulder 544 617 574 602 898 350 443 357 249 825
Skulder och eget kapital 14 155 15 989 14 499 9 693 8 806 7 736 8 023 5 738 6 216 6 043
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 393 216 203 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 336 246 245 273 200 43 25 7 5 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 192 170 141 184 136 51 118 185 149 398
Utdelning till aktieägare 163 160 330 155 150 140 128 127 0 90
Omsättning 3 467 2 198 1 744 1 514 1 416 1 128 1 237 1 822 2 382 5 492
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 035 2 155 1 744 1 514 1 416 1 128 1 237 1 487 583 1 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 420 386 457 336 103 549 415 196 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 812 625 703 523 458 355 161 72 1 010 456
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,57% 23,57% 15,19% 6,92% 25,53% -8,81% -16,81% 27,53% -77,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,79% 14,57% 5,97% 6,42% 3,97% 3,53% 1,79% 0,09% 14,80% 7,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 88,94% 108,07% 49,60% 41,08% 24,72% 24,20% 11,64% 0,34% 78,90% 8,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,75% 99,26% 98,91% 100,00% 100,00% 100,00% 99,27% 43,11% 51,72% 50,86%
Rörelsekapital/omsättning 138,57% 72,30% 35,67% 29,66% -8,33% 37,77% 35,97% 59,25% 103,43% 17,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,89% 42,52% 31,22% 32,95% 33,75% 30,65% 30,76% 44,67% 47,09% 37,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 618,38% 352,51% 208,36% 174,58% 86,86% 221,71% 200,45% 331,93% 453,01% 211,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...