Visa allt om Muoniodalens Service Centrum Aktiebolag
Visa allt om Muoniodalens Service Centrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 963 3 233 2 964 2 989 2 793 2 986 3 241 3 229 2 854 2 981
Övrig omsättning 298 171 405 290 152 167 227 219 168 262
Rörelseresultat (EBIT) 114 295 323 451 -689 23 173 345 101 141
Resultat efter finansnetto 120 301 327 447 -691 23 174 333 81 124
Årets resultat 88 210 248 447 -555 17 135 186 61 45
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 286 185 206 226 270 307 355 361 417
Omsättningstillgångar 1 023 1 156 1 054 748 689 874 831 655 729 704
Tillgångar 1 188 1 442 1 239 953 915 1 145 1 138 1 010 1 090 1 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 950 961 907 659 211 766 748 613 554 493
Obeskattade reserver 0 34 2 60 0 137 138 139 66 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 91 72 0 0 0 0 0 0 120
Kortfristiga skulder 146 355 259 235 704 242 251 257 470 438
Skulder och eget kapital 1 188 1 442 1 239 953 915 1 145 1 138 1 010 1 090 1 121
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 304 - - 0 - 0 0 101 119 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 300 300 0 678 276 276 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 99 95 97 0 200 71 59 22 25 23
Utdelning till aktieägare 200 0 155 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 261 3 404 3 369 3 279 2 945 3 153 3 468 3 448 3 022 3 243
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 963 3 233 2 964 2 989 2 793 2 986 3 241 3 229 2 854 2 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 395 397 - 831 177 175 104 148 149
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 309 343 471 -645 70 221 401 158 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,35% 9,08% -0,84% 7,02% -6,46% -7,87% 0,37% 13,14% -4,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,10% 20,87% 26,55% 47,43% -75,30% 2,27% 15,47% 34,46% 9,63% 12,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,05% 9,31% 11,10% 15,12% -24,67% 0,87% 5,43% 10,78% 3,68% 4,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,94% 28,67% 23,75% 18,30% 11,89% 14,84% 16,82% 18,06% 14,96% 10,47%
Rörelsekapital/omsättning 29,60% 24,78% 26,82% 17,16% -0,54% 21,17% 17,90% 12,33% 9,07% 8,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,97% 68,48% 73,33% 73,79% 23,06% 75,72% 74,67% 70,60% 55,19% 48,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 504,11% 250,70% 291,51% 212,77% 53,98% 229,75% 213,55% 150,58% 95,53% 93,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...