Visa allt om Järbo Garn Aktiebolag
Visa allt om Järbo Garn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 62 667 57 812 51 815 45 280 43 749 48 640 44 422 30 096 23 160 19 606
Övrig omsättning 53 24 - - 141 730 461 388 94 243
Rörelseresultat (EBIT) 3 227 2 219 1 895 1 726 2 112 7 096 6 504 2 438 1 289 1 073
Resultat efter finansnetto 4 080 3 437 1 870 1 898 1 746 6 667 6 307 2 309 1 074 966
Årets resultat 3 200 2 715 2 917 1 725 1 279 3 662 3 528 1 848 708 721
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 163 439 746 977 1 061 1 183 527 720 1 001
Omsättningstillgångar 31 044 27 775 25 364 23 499 19 614 25 708 18 528 12 577 8 631 7 484
Tillgångar 31 105 27 938 25 804 24 245 20 591 26 769 19 711 13 105 9 350 8 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 507 9 307 9 592 9 174 8 949 9 170 6 708 4 283 3 035 2 852
Obeskattade reserver 1 347 1 383 1 445 3 347 3 695 3 704 2 047 554 776 705
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 0 2 000 5 872 1 443 7 035 2 492 2 534 1 993 1 658
Kortfristiga skulder 16 251 17 248 12 767 5 852 6 504 6 859 8 464 5 734 3 547 3 270
Skulder och eget kapital 31 105 27 938 25 804 24 245 20 591 26 769 19 711 13 105 9 350 8 485
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 910 893 758 701
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 781 5 989 5 098 4 714 4 831 3 252 2 617 2 118 1 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 510 2 342 1 987 1 928 1 848 1 486 1 451 1 221 1 112
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 3 000 2 500 1 500 1 500 1 200 1 103 600 525
Omsättning 62 720 57 836 51 815 45 280 43 890 49 370 44 883 30 484 23 254 19 849
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 16 15 15 15 14 11 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 686 3 401 3 238 3 019 2 917 3 243 3 173 2 736 2 573 1 961
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 556 571 539 501 518 525 476 503 466 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 329 2 495 2 202 2 030 2 452 7 425 6 728 2 768 1 657 1 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,40% 11,57% 14,43% 3,50% -10,06% 9,50% 47,60% 29,95% 18,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,55% 12,81% 8,33% 8,64% 10,42% 26,66% 33,05% 18,70% 13,87% 12,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,73% 6,19% 4,15% 4,63% 4,91% 14,67% 14,66% 8,14% 5,60% 5,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,63% 41,34% 42,71% 45,42% 46,33% 49,77% 49,71% 46,38% 46,22% 44,52%
Rörelsekapital/omsättning 23,61% 18,21% 24,31% 38,97% 29,97% 38,75% 22,66% 22,74% 21,95% 21,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,94% 37,17% 41,54% 48,61% 56,69% 44,45% 41,69% 35,80% 38,44% 39,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,17% 63,11% 68,76% 164,61% 132,64% 115,79% 102,02% 92,13% 109,19% 93,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...