Visa allt om EM PLATT Aktiebolag
Visa allt om EM PLATT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 35 799 28 773 24 190 18 694 20 347 25 500 23 814 28 911 21 334 23 548
Övrig omsättning 18 174 19 29 38 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 764 1 657 1 114 600 353 -1 240 2 158 825 923 2 957
Resultat efter finansnetto 800 1 652 1 109 601 308 -1 249 2 157 803 989 2 958
Årets resultat 747 888 504 273 225 -1 180 1 092 533 493 2 104
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 39 7 20 78 157 99 50 99 403
Omsättningstillgångar 7 972 6 337 5 268 4 174 3 792 3 901 5 518 4 883 5 435 4 879
Tillgångar 8 157 6 376 5 275 4 194 3 870 4 058 5 617 4 933 5 534 5 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 758 1 511 923 419 326 101 1 581 989 756 2 262
Obeskattade reserver 1 409 1 607 1 147 1 031 852 800 870 270 270 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 160 0 232 1 932 0
Kortfristiga skulder 4 991 3 258 3 205 2 744 2 692 2 997 3 166 3 443 2 578 3 019
Skulder och eget kapital 8 157 6 376 5 275 4 194 3 870 4 058 5 617 4 933 5 534 5 282
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 67 65 1 205 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 183 4 860 5 320 5 502 6 144 7 831 7 826 6 765 5 723 5 840
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 167 1 766 1 874 1 843 2 227 3 042 2 979 2 631 2 837 2 597
Utdelning till aktieägare 1 000 500 300 0 180 0 1 100 500 300 2 000
Omsättning 35 817 28 947 24 209 18 723 20 385 25 505 23 814 28 911 21 334 23 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 15 17 17 23 28 26 26 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 754 2 213 1 613 1 100 1 197 1 109 851 1 112 821 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 540 501 449 517 505 409 382 391 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 770 1 659 1 121 615 382 -1 201 2 189 874 982 3 030
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,42% 18,95% 29,40% -8,12% -20,21% 7,08% -17,63% 35,52% -9,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,86% 25,99% 21,19% 14,45% 9,35% -30,51% 38,45% 16,81% 18,16% 56,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,25% 5,76% 4,62% 3,24% 1,78% -4,85% 9,07% 2,87% 4,71% 12,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,20% 35,29% 42,39% 52,28% 54,67% 53,31% 58,39% 56,85% 53,43% 52,77%
Rörelsekapital/omsättning 8,33% 10,70% 8,53% 7,65% 5,41% 3,55% 9,88% 4,98% 13,39% 7,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,03% 43,36% 34,46% 28,11% 24,65% 17,02% 39,56% 23,99% 17,17% 42,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,73% 194,51% 164,37% 150,69% 139,41% 121,55% 144,88% 140,37% 111,52% 130,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...