Visa allt om Vamlingbolaget Gotland Aktiebolag
Visa allt om Vamlingbolaget Gotland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 303 4 386 4 295 2 826 3 545 3 632 3 485 3 201 2 775 2 134
Övrig omsättning 38 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -394 112 446 37 -155 161 865 445 348 10
Resultat efter finansnetto -448 80 374 6 -189 124 834 405 284 -23
Årets resultat -261 59 213 2 -12 88 467 295 161 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 46 54 65 57 78 66 64 48 39
Omsättningstillgångar 2 385 2 535 2 566 2 051 1 938 1 905 2 111 1 758 1 487 1 009
Tillgångar 2 423 2 580 2 620 2 116 1 995 1 982 2 177 1 822 1 534 1 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 127 1 388 1 330 1 116 1 114 1 126 1 038 587 291 131
Obeskattade reserver 0 187 187 90 90 267 267 67 67 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 189 33 61 90 326 137 167 194 500 424
Kortfristiga skulder 1 107 972 1 043 820 465 452 704 974 675 493
Skulder och eget kapital 2 423 2 580 2 620 2 116 1 995 1 982 2 177 1 822 1 534 1 048
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 137 140 50 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 884 1 740 1 778 1 187 1 445 1 183 1 027 924 757 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 668 582 554 377 425 390 336 287 272 194
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 341 4 386 4 295 2 826 3 545 3 632 3 485 3 201 2 775 2 134
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 6 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 717 731 614 471 886 908 871 800 694 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 389 335 263 475 431 378 317 258 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -387 120 457 43 -142 171 874 449 353 18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,89% 2,12% 51,98% -20,28% -2,40% 4,22% 8,87% 15,35% 30,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,26% 4,34% 17,06% 1,75% -7,67% 8,12% 39,73% 24,42% 22,69% 0,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,16% 2,55% 10,41% 1,31% -4,32% 4,43% 24,82% 13,90% 12,54% 0,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,02% 79,94% 77,69% 80,01% 74,53% 82,46% 85,25% 67,60% 59,32% 49,48%
Rörelsekapital/omsättning 29,70% 35,64% 35,46% 43,56% 41,55% 40,01% 40,37% 24,49% 29,26% 24,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,51% 59,45% 56,33% 56,06% 59,16% 66,74% 56,72% 34,93% 22,11% 12,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,08% 105,25% 86,77% 87,44% 167,10% 140,49% 90,06% 91,68% 37,33% 20,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...