Visa allt om Tumba Golvservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 55 608 41 448 36 867 38 235 42 378 51 777 60 960 80 126 103 080 65 150
Övrig omsättning 0 0 420 353 21 6 0 61 0 86
Rörelseresultat (EBIT) 2 831 222 1 519 666 1 703 1 051 1 407 -1 213 9 193 4 524
Resultat efter finansnetto 2 715 345 1 446 640 1 753 1 042 1 365 -1 099 9 415 4 512
Årets resultat 1 850 80 839 366 1 023 618 796 -51 6 983 4 199
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 019 8 048 8 011 864 115 212 263 336 955 911
Omsättningstillgångar 8 400 6 188 8 165 8 879 10 720 8 578 11 154 13 621 25 131 16 136
Tillgångar 16 419 14 236 16 176 9 743 10 835 8 790 11 416 13 956 26 086 17 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 634 4 034 3 953 3 114 2 747 1 724 1 106 310 7 357 5 374
Obeskattade reserver 1 998 1 609 1 609 1 250 1 086 651 405 70 1 118 1 147
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 357 2 262 3 247 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 430 6 331 7 367 5 379 7 001 6 415 9 905 13 577 17 611 10 526
Skulder och eget kapital 16 419 14 236 16 176 9 743 10 835 8 790 11 416 13 956 26 086 17 047
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 1 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 11 033 11 496 11 810 12 120 12 448 9 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 4 306 4 126 4 603 4 502 4 152 3 254
Utdelning till aktieägare 500 250 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000
Omsättning 55 608 41 448 37 287 38 588 42 399 51 783 60 960 80 187 103 080 65 236
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 28 27 27 32 33 35 38 38 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 224 1 480 1 365 1 416 1 324 1 569 1 742 2 109 2 713 2 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 557 532 512 480 477 471 442 439 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 860 256 1 561 740 1 793 1 144 1 516 -1 105 9 299 4 631
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,16% 12,43% -3,58% -9,78% -18,15% -15,06% -23,92% -22,27% 58,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,37% 3,48% 9,47% 6,89% 16,42% 12,15% 12,44% -7,49% 36,30% 26,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,13% 1,19% 4,16% 1,75% 4,20% 2,06% 2,33% -1,30% 9,19% 7,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,35% 48,14% 53,41% 52,65% 49,22% 39,78% 35,85% 24,77% 29,21% 33,56%
Rörelsekapital/omsättning 1,74% -0,35% 2,16% 9,15% 8,78% 4,18% 2,05% 0,05% 7,30% 8,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,81% 37,15% 32,20% 41,97% 33,17% 25,39% 12,46% 2,59% 31,36% 36,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,26% 91,75% 106,56% 157,98% 145,85% 126,03% 106,48% 97,60% 140,85% 150,32%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...