Visa allt om AC Ventilationsservice Aktiebolag
Visa allt om AC Ventilationsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 315 4 282 3 649 3 101 3 157 2 783 1 729 1 724 1 710 1 403
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 517 422 595 237 431 349 259 138 86 120
Resultat efter finansnetto 522 427 596 261 425 346 258 154 66 111
Årets resultat 346 261 366 177 261 188 157 97 44 62
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 118 1 153 1 117 1 135 1 130 559 63 86 214 202
Omsättningstillgångar 1 551 1 361 976 828 991 1 072 1 116 903 778 819
Tillgångar 2 669 2 514 2 093 1 963 2 121 1 631 1 179 989 992 1 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 286 1 096 990 774 740 607 546 509 412 457
Obeskattade reserver 716 638 548 423 393 332 246 201 178 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 667 779 555 765 988 692 387 279 401 379
Skulder och eget kapital 2 669 2 514 2 093 1 963 2 121 1 631 1 179 989 992 1 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 176 216 216 216 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 859 924 747 792 767 471 357 308 219 51
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 307 332 282 287 249 231 157 167 180 108
Utdelning till aktieägare 0 156 155 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 4 315 4 282 3 649 3 101 3 157 2 783 1 729 1 724 1 710 1 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 158 2 141 1 825 1 551 1 579 1 392 865 862 855 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 670 518 556 512 444 366 347 314 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 554 452 621 263 446 355 290 183 148 203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,77% 17,35% 17,67% -1,77% 13,44% 60,96% 0,29% 0,82% 21,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,04% 17,22% 28,86% 13,65% 20,41% 21,83% 22,39% 16,28% 9,48% 12,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,40% 10,11% 16,55% 8,64% 13,72% 12,79% 15,27% 9,34% 5,50% 8,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,59% 46,50% 50,18% 54,56% 55,15% 54,83% 69,64% 62,47% 58,13% 54,24%
Rörelsekapital/omsättning 20,49% 13,59% 11,54% 2,03% 0,10% 13,65% 42,16% 36,19% 22,05% 31,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,11% 63,39% 67,72% 55,31% 48,55% 52,22% 61,69% 66,10% 54,45% 57,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,53% 174,71% 175,86% 108,24% 100,30% 154,91% 288,37% 323,66% 194,01% 216,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...