Visa allt om Trådartiklar i Hillerstorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 90 009 69 148 64 912 60 176 62 721 50 544 47 425 48 656 39 987 35 872
Övrig omsättning 526 310 181 276 252 196 281 367 235 210
Rörelseresultat (EBIT) 7 634 3 287 817 -3 534 1 243 1 718 6 141 3 236 1 749 2 152
Resultat efter finansnetto 6 710 2 948 532 -3 798 5 532 1 453 5 996 3 019 1 459 1 834
Årets resultat 3 176 1 834 259 13 5 021 1 533 3 000 2 536 799 694
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 112 30 582 32 650 33 859 35 158 35 827 34 214 25 096 24 520 24 513
Omsättningstillgångar 27 689 22 203 18 025 12 617 15 616 9 140 9 799 8 329 10 997 8 500
Tillgångar 54 800 52 785 50 675 46 475 50 774 44 968 44 013 33 426 35 517 33 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 594 19 418 17 584 18 025 19 512 14 491 14 458 12 959 11 623 12 024
Obeskattade reserver 11 879 9 350 8 744 8 581 12 426 12 105 12 659 10 558 10 834 10 457
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 102 13 257 10 514 10 379 8 566 10 032 8 375 3 650 4 650 4 300
Kortfristiga skulder 13 225 10 759 13 833 9 490 10 269 8 340 8 522 6 260 8 410 6 233
Skulder och eget kapital 54 800 52 785 50 675 46 475 50 774 44 968 44 013 33 426 35 517 33 014
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 047 7 856 7 130 6 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 562 3 431 3 100 2 881
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 90 535 69 458 65 093 60 452 62 973 50 740 47 706 49 023 40 222 36 082
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 24 24 24 22 22 23 23 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 295 2 881 2 705 2 507 2 851 2 297 2 062 2 115 1 818 1 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 720 550 558 606 668 568 515 495 472 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 796 8 301 5 571 955 5 469 4 913 8 892 5 990 4 607 4 834
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,17% 6,53% 7,87% -4,06% 24,09% 6,58% -2,53% 21,68% 11,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,95% 6,23% 1,62% -7,60% 11,41% 3,85% 13,98% 9,77% 4,99% 6,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,49% 4,75% 1,26% -5,87% 9,24% 3,42% 12,97% 6,71% 4,43% 6,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,32% 51,59% 45,19% 44,70% 48,38% 48,74% 53,31% 46,83% 49,51% 53,25%
Rörelsekapital/omsättning 16,07% 16,55% 6,46% 5,20% 8,53% 1,58% 2,69% 4,25% 6,47% 6,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,49% 50,60% 48,16% 53,19% 57,52% 53,22% 55,28% 63,41% 56,52% 59,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,24% 139,34% 74,37% 72,38% 105,02% 62,07% 80,31% 86,95% 91,94% 88,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!