Visa allt om Lögdehus AB
Visa allt om Lögdehus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 748 725 673 615 648 668 652 666 652 609
Övrig omsättning - 7 25 - - - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 209 108 111 131 171 190 -31 198 193 154
Resultat efter finansnetto 226 81 91 100 164 144 -87 138 130 88
Årets resultat 174 76 72 51 121 126 -14 111 98 81
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 313 1 528 1 549 1 758 1 539 1 615 1 599 1 712 1 748 1 769
Omsättningstillgångar 749 526 552 425 725 638 537 669 657 690
Tillgångar 2 062 2 054 2 101 2 183 2 264 2 253 2 136 2 381 2 405 2 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 522 498 522 600 699 678 552 666 655 657
Obeskattade reserver 120 99 99 84 38 16 0 73 66 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 267 1 296 1 325 1 354 1 382 1 412 1 441 1 450 1 502 1 555
Kortfristiga skulder 153 162 155 145 145 147 143 193 182 197
Skulder och eget kapital 2 062 2 054 2 101 2 183 2 264 2 253 2 136 2 381 2 405 2 459
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 93 87 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 87 84 86 63 97 77 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 28 27 27 20 31 25 29 28 24
Utdelning till aktieägare 400 150 100 150 150 100 0 100 100 100
Omsättning 748 732 698 615 648 668 656 666 652 609
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 748 725 673 615 648 668 652 666 652 609
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 103 127 111 113 84 129 113 123 116 102
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 221 224 233 256 276 59 291 288 247
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,17% 7,73% 9,43% -5,09% -2,99% 2,45% -2,10% 2,15% 7,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,27% 5,79% 6,66% 6,87% 9,67% 8,88% -1,40% 8,44% 8,90% 6,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,82% 16,41% 20,80% 24,39% 33,80% 29,94% -4,60% 30,18% 32,82% 27,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,68% 50,21% 58,99% 45,53% 89,51% 73,50% 60,43% 71,47% 72,85% 80,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,85% 28,00% 28,52% 30,49% 32,11% 30,62% 25,84% 30,23% 29,21% 28,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 489,54% 324,69% 356,13% 293,10% 500,00% 434,01% 375,52% 346,63% 360,99% 350,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...