Visa allt om Gammelbyns Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Gammelbyns Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 714 1 727 1 754 1 609 1 576 1 470 1 357 1 352 1 633 1 635
Övrig omsättning 915 842 784 786 811 731 748 754 787 877
Rörelseresultat (EBIT) 630 732 837 955 963 838 334 345 573 492
Resultat efter finansnetto 671 785 905 1 073 1 031 888 375 402 1 059 547
Årets resultat 432 442 685 668 600 528 264 269 617 302
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 510 1 569 877 789 692 580 606 622 511 1 395
Omsättningstillgångar 3 186 2 657 2 711 2 213 1 819 1 449 2 029 1 963 2 016 1 757
Tillgångar 4 696 4 226 3 588 3 002 2 512 2 029 2 635 2 585 2 527 3 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 626 2 294 1 852 1 267 949 649 1 501 1 432 1 261 2 094
Obeskattade reserver 1 722 1 608 1 391 1 366 1 194 1 009 837 820 792 578
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 348 324 345 369 369 372 297 332 474 480
Skulder och eget kapital 4 696 4 226 3 588 3 002 2 512 2 029 2 635 2 585 2 527 3 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 140 409 468 443 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 239 195 209 146 98 17 102 84 57 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 108 91 90 60 41 54 180 212 267 333
Utdelning till aktieägare 0 100 0 100 350 300 200 195 98 1 450
Omsättning 2 629 2 569 2 538 2 395 2 387 2 201 2 105 2 106 2 420 2 512
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 857 864 877 805 788 735 452 451 544 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 177 147 161 108 74 113 234 258 260 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 834 894 884 977 970 856 358 372 626 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,75% -1,54% 9,01% 2,09% 7,21% 8,33% 0,37% -17,21% -0,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,29% 18,58% 25,22% 35,71% 41,04% 43,72% 14,23% 15,55% 41,91% 17,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,15% 45,45% 51,60% 66,63% 65,42% 60,34% 27,63% 29,73% 64,85% 34,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,14% 58,19% 61,57% 62,71% 58,50% 60,68% 57,70% 58,21% 64,24% 57,92%
Rörelsekapital/omsättning 165,58% 135,09% 134,89% 114,61% 92,01% 73,27% 127,63% 120,64% 94,43% 78,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,52% 83,96% 81,86% 75,74% 72,81% 68,64% 80,37% 78,24% 72,47% 79,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 727,87% 602,47% 597,68% 424,93% 329,27% 230,91% 513,80% 436,45% 317,93% 256,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...