Visa allt om SAP Svenska Aktiebolag
Visa allt om SAP Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 988 726 1 822 505 1 897 418 1 637 122 1 442 788 1 345 910 1 268 161 1 157 162 1 062 208 1 189 458
Övrig omsättning 5 742 36 960 32 024 25 952 33 591 54 676 17 351 5 921 23 544 96 740
Rörelseresultat (EBIT) -11 291 -15 864 -17 192 96 041 53 711 65 939 132 268 141 500 60 326 196 872
Resultat efter finansnetto -11 444 -16 220 -17 292 96 819 55 168 67 943 134 866 141 655 61 046 202 236
Årets resultat -14 233 -15 307 -18 104 73 902 34 409 38 756 96 287 101 640 42 881 144 379
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 641 63 564 95 062 41 488 41 525 65 565 22 564 32 199 42 525 83 410
Omsättningstillgångar 907 285 733 591 669 579 625 804 522 358 426 241 549 766 445 710 485 743 430 581
Tillgångar 955 926 797 155 764 641 667 292 563 883 491 806 572 330 477 909 528 268 513 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 748 17 981 33 288 98 356 158 064 123 655 223 673 177 386 275 746 234 601
Obeskattade reserver 14 880 13 180 18 526 18 526 19 935 20 975 299 243 516 705
Avsättningar (tkr) 0 0 2 090 1 807 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 937 298 765 995 710 737 548 603 385 884 347 176 348 358 300 280 252 006 278 685
Skulder och eget kapital 955 926 797 155 764 641 667 292 563 883 491 806 572 330 477 909 528 268 513 991
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 372 74 301 41 292 6 412 7 087 5 902 4 002 1 119 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 26 277 60 000 34 565 - - 0 93 345 - 0
Löner till övriga anställda 217 103 175 107 181 361 185 234 161 109 163 719 115 922 112 456 84 022 101 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 41 444 35 627 40 016 31 446 25 253 - 24 959
Sociala kostnader 133 970 131 244 123 489 94 561 83 446 72 906 54 852 51 995 26 533 47 838
Utdelning till aktieägare 0 0 0 46 500 134 000 0 135 000 50 000 100 000 0
Omsättning 1 994 468 1 859 465 1 929 442 1 663 074 1 476 379 1 400 586 1 285 512 1 163 083 1 085 752 1 286 198
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 193 183 164 166 156 135 119 126 139 127
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 304 9 959 11 570 9 862 9 249 9 970 10 657 9 184 7 642 9 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 996 2 109 2 298 1 724 1 613 1 797 1 474 1 314 1 211 1 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 092 14 988 6 345 110 675 78 611 90 991 143 422 152 537 71 628 201 336
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,12% -3,95% 15,90% 13,47% 7,20% 6,13% 9,59% 8,94% -10,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,13% -1,99% -2,25% 14,53% 9,81% 13,84% 23,57% 29,77% 11,79% 39,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,54% -0,87% -0,91% 5,92% 3,83% 5,06% 10,64% 12,30% 5,86% 17,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,85% 43,22% 42,09% 42,46% 43,43% 41,81% 41,23% 44,29% 41,61% 44,72%
Rörelsekapital/omsättning -1,51% -1,78% -2,17% 4,72% 9,46% 5,87% 15,88% 12,57% 22,00% 12,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,61% 3,55% 6,24% 16,91% 30,79% 28,29% 39,12% 37,15% 52,27% 45,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,80% 95,77% 94,21% 114,07% 135,37% 122,77% 157,82% 148,43% 192,75% 154,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...