Visa allt om Fordonstjänst i Kil Aktiebolag
Visa allt om Fordonstjänst i Kil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 909 22 876 24 089 26 524 29 239 29 248 29 061 25 340 30 062 26 043
Övrig omsättning 91 1 193 29 133 359 20 18 - 86 47
Rörelseresultat (EBIT) 1 623 1 770 755 731 2 869 3 361 1 692 813 1 577 2 564
Resultat efter finansnetto 1 507 1 669 614 691 2 937 3 239 1 631 679 1 421 2 340
Årets resultat 1 205 1 393 701 697 1 615 1 699 990 336 814 1 294
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 913 2 520 3 181 3 261 3 467 2 924 1 632 1 747 1 640 2 188
Omsättningstillgångar 20 010 18 671 17 531 16 891 14 844 15 948 13 985 14 910 15 273 12 552
Tillgångar 21 923 21 191 20 712 20 152 18 311 18 872 15 617 16 657 16 913 14 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 630 11 425 10 032 9 331 9 134 8 019 6 820 5 951 5 734 4 920
Obeskattade reserver 2 890 2 936 2 996 3 296 3 516 2 796 1 888 1 645 1 450 1 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 330 1 308 1 648 1 895 1 495 1 757 1 919 2 727 1 647 1 400
Kortfristiga skulder 5 073 5 522 6 036 5 630 4 166 6 301 4 990 6 335 8 081 7 279
Skulder och eget kapital 21 923 21 191 20 712 20 152 18 311 18 872 15 617 16 657 16 913 14 740
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 4 738 - 0 511 510 420 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 300 5 421 567 5 501 5 439 4 415 4 115 3 849 3 491
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 340 2 343 2 334 2 389 2 181 2 061 1 820 1 814 1 666
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 500 500 120 120 0
Omsättning 25 000 24 069 24 118 26 657 29 598 29 268 29 079 25 340 30 148 26 090
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 14 15 15 13 13 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 264 1 906 2 007 1 895 1 949 1 950 2 235 1 949 2 147 2 170
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 646 656 556 533 508 542 511 435 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 881 2 026 1 038 996 3 097 3 497 1 838 945 1 772 2 759
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,89% -5,04% -9,18% -9,29% -0,03% 0,64% 14,68% -15,71% 15,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,49% 8,56% 3,70% 3,78% 16,51% 17,96% 11,17% 5,05% 10,25% 17,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,59% 7,93% 3,18% 2,87% 10,34% 11,59% 6,00% 3,32% 5,77% 10,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,55% 57,00% 54,50% 51,53% 53,56% 47,61% 52,34% 54,57% 38,73% 38,88%
Rörelsekapital/omsättning 59,97% 57,48% 47,72% 42,46% 36,52% 32,98% 30,95% 33,84% 23,92% 20,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,40% 64,72% 59,72% 59,06% 64,03% 53,41% 52,58% 43,01% 40,08% 38,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 320,64% 270,32% 228,08% 236,22% 182,72% 134,90% 178,80% 129,93% 78,29% 87,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...