Visa allt om SSC Skellefteå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 409 428 381 855 455 418 444 528 403 449 407 381 350 776 370 682 398 823 493 113
Övrig omsättning 2 078 1 470 1 078 940 2 171 1 514 2 706 3 071 4 300 4 217
Rörelseresultat (EBIT) 1 029 -3 232 714 -106 91 1 560 -1 582 -3 409 2 416 1 988
Resultat efter finansnetto 845 -3 525 474 -379 -374 639 -2 330 -3 972 1 589 1 222
Årets resultat 730 -2 215 2 331 1 121 -374 1 089 -2 330 -3 972 1 538 1 222
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 894 8 094 1 254 1 020 1 446 2 111 2 368 2 894 3 199 3 761
Omsättningstillgångar 77 291 67 549 74 223 72 664 74 707 72 418 60 093 59 694 73 471 81 652
Tillgångar 85 186 75 643 75 477 73 684 76 153 74 530 62 462 62 587 76 671 85 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 797 10 967 14 182 12 951 11 831 12 205 11 115 13 446 17 418 15 880
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 0 188 938 7 939 14 402 11 186 9 896 16 035 3 938
Kortfristiga skulder 72 388 64 675 61 107 59 795 56 384 47 923 40 160 39 246 43 218 65 595
Skulder och eget kapital 85 186 75 643 75 477 73 684 76 153 74 530 62 462 62 587 76 671 85 412
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 069 1 033 998 794 819 829 1 095 1 032 1 059 874
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 16 682 16 793 16 799 16 232 14 545 14 404 15 804 14 974 15 037 19 560
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 7 364 8 722 8 460 7 959 7 558 6 710 7 578 9 130 9 114 11 040
Utdelning till aktieägare 0 900 1 000 1 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 411 506 383 325 456 496 445 468 405 620 408 895 353 482 373 753 403 123 497 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 37 36 36 33 33 36 37 37 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 698 10 320 12 651 12 348 12 226 12 345 9 744 10 018 10 779 10 492
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 742 747 721 737 697 704 313 328 639
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 122 -3 047 1 031 552 756 2 360 -541 -2 316 3 091 2 692
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,22% -16,15% 2,45% 10,18% -0,97% 16,14% -5,37% -7,06% -19,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,46% -4,11% 1,29% 0,34% 0,74% 2,27% -2,13% -5,05% 3,29% 3,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,30% -0,81% 0,21% 0,06% 0,14% 0,42% -0,38% -0,85% 0,63% 0,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,98% 8,20% 7,96% 7,60% 7,85% 8,15% 9,36% 8,31% 8,90% 8,74%
Rörelsekapital/omsättning 1,20% 0,75% 2,88% 2,89% 4,54% 6,01% 5,68% 5,52% 7,59% 3,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,67% 14,50% 18,79% 17,58% 15,54% 16,38% 17,79% 21,48% 22,72% 18,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,77% 104,44% 121,46% 121,52% 132,50% 151,11% 149,63% 152,10% 170,00% 123,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!