Visa allt om Svedja Skog Aktiebolag
Visa allt om Svedja Skog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 562 6 366 6 883 8 661 10 466 8 700 8 345 10 681 8 210 5 941
Övrig omsättning 28 124 117 177 162 20 76 5 297 -
Rörelseresultat (EBIT) 249 -309 56 1 320 1 663 708 -274 197 1 281 377
Resultat efter finansnetto 209 -391 -93 1 141 1 386 494 -419 -178 923 256
Årets resultat 312 301 23 415 130 36 13 60 52 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 843 5 670 6 859 7 025 7 942 8 056 5 742 7 816 9 665 4 063
Omsättningstillgångar 572 1 272 2 336 2 318 2 795 1 929 1 271 1 493 1 647 1 161
Tillgångar 5 416 6 942 9 195 9 343 10 737 9 985 7 013 9 309 11 312 5 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 428 1 417 1 116 1 093 678 548 512 504 444 391
Obeskattade reserver 2 042 2 236 3 016 3 163 2 564 1 364 921 1 359 1 620 770
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 609 1 526 2 401 2 489 3 734 4 782 2 317 3 784 5 645 1 796
Kortfristiga skulder 1 336 1 763 2 663 2 598 3 761 3 292 3 263 3 663 3 602 2 265
Skulder och eget kapital 5 416 6 942 9 195 9 343 10 737 9 985 7 013 9 309 11 312 5 224
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 233 189 405 428 161 236 125 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 289 1 455 2 047 2 403 2 221 2 278 2 487 3 167 2 591 2 010
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 572 608 828 946 1 115 1 008 984 1 293 928 808
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 0 0 5 0 0
Omsättning 4 590 6 490 7 000 8 838 10 628 8 720 8 421 10 686 8 507 5 941
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 5 7 9 8 8 8 11 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 273 983 962 1 308 1 088 1 043 971 821 743
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 415 440 352 473 429 454 430 367 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 919 446 952 2 645 2 878 1 617 1 881 2 548 2 375 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,34% -7,51% -20,53% -17,25% 20,30% 4,25% -21,87% 30,10% 38,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,84% -4,09% 0,70% 14,36% 15,78% 7,13% -3,86% 2,20% 11,37% 7,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,74% -4,46% 0,93% 15,49% 16,19% 8,18% -3,25% 1,92% 15,66% 6,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,40% 53,20% 62,81% 67,37% 64,29% 64,62% 68,27% 69,75% 72,35% 69,38%
Rörelsekapital/omsättning -16,75% -7,71% -4,75% -3,23% -9,23% -15,67% -23,87% -20,32% -23,81% -18,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,77% 45,54% 37,72% 36,65% 23,91% 15,56% 16,98% 15,93% 14,24% 18,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,81% 72,15% 87,72% 89,22% 74,32% 58,60% 38,95% 40,76% 45,72% 51,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...