Visa allt om Johansson & Karlsson Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 58 652 81 947 57 634 49 440 46 584 45 152 33 290 32 896 32 958 32 603
Övrig omsättning 842 673 368 248 278 542 0 193 435 1 639
Rörelseresultat (EBIT) 1 697 6 826 4 134 3 931 8 036 5 528 2 712 1 223 4 234 229
Resultat efter finansnetto 1 655 6 778 4 089 3 838 8 002 5 500 2 685 1 213 4 172 90
Årets resultat 925 2 430 2 103 1 713 4 210 4 283 4 170 677 1 978 134
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 579 3 826 3 994 4 309 1 377 1 506 2 338 8 811 9 667 9 243
Omsättningstillgångar 26 183 21 991 20 591 13 505 14 433 17 537 13 605 6 818 5 669 5 193
Tillgångar 29 762 25 817 24 585 17 814 15 810 19 043 15 943 15 628 15 336 14 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 402 7 476 5 046 2 943 5 231 8 555 9 572 6 401 6 325 4 347
Obeskattade reserver 5 856 5 469 4 498 3 574 2 587 0 0 2 676 2 404 938
Avsättningar (tkr) 350 350 250 250 250 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 542 1 642 1 742 1 842 0 0 0 0 0 1 132
Kortfristiga skulder 13 612 10 880 13 048 9 205 7 742 10 488 6 371 6 550 6 607 8 019
Skulder och eget kapital 29 762 25 817 24 585 17 814 15 810 19 043 15 943 15 628 15 336 14 436
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 11 217 9 507 8 713 8 952 9 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 285 3 312 3 585 3 024 3 608
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 4 000 7 534 5 300 1 000 600 0
Omsättning 59 494 82 620 58 002 49 688 46 862 45 694 33 290 33 089 33 393 34 242
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 32 35 32 30 30 27 27 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 777 2 561 1 647 1 545 1 553 1 505 1 233 1 218 1 177 1 164
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 548 561 518 545 539 492 455 454 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 242 7 400 4 685 4 341 8 374 6 108 3 248 1 868 4 959 1 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,43% 42,19% 16,57% 6,13% 3,17% 35,63% 1,20% -0,19% 1,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,70% 26,44% 16,82% 22,07% 50,83% 29,05% 17,03% 7,92% 27,88% 1,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,89% 8,33% 7,17% 7,95% 17,25% 12,25% 8,16% 3,76% 12,97% 0,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,06% 34,41% 52,40% 48,28% 54,37% 58,93% 56,76% 75,98% 78,43% 77,79%
Rörelsekapital/omsättning 21,43% 13,56% 13,09% 8,70% 14,36% 15,61% 21,73% 0,81% -2,85% -8,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,58% 45,48% 34,80% 32,17% 45,85% 44,92% 60,04% 54,31% 52,80% 34,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,35% 202,12% 157,81% 140,03% 186,42% 167,21% 213,55% 103,44% 85,80% 60,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!