Visa allt om Rolf Lindgren Svets & Blästring Aktiebolag
Visa allt om Rolf Lindgren Svets & Blästring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 200 939 985 1 048 915 836 848 715 666 659
Övrig omsättning 1 32 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 52 44 -73 86 -3 52 59 30 23 21
Resultat efter finansnetto 47 35 -83 82 -6 49 55 27 20 17
Årets resultat 37 35 -64 48 -6 36 41 20 15 12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 76 408 123 174 50 84 77 57 46
Omsättningstillgångar 301 210 155 286 285 260 214 247 192 196
Tillgångar 530 286 564 408 459 310 298 323 249 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 172 138 252 204 210 224 183 164 149
Obeskattade reserver 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 177 57 380 4 68 19 2 2 7 17
Kortfristiga skulder 144 57 46 134 187 81 72 139 79 77
Skulder och eget kapital 530 286 564 408 459 310 298 323 249 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 330 289 263 263 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 365 356 392 436 385 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 189 187 142 137 121 104 91 84 83 73
Utdelning till aktieägare 50 0 0 50 0 0 50 0 0 0
Omsättning 1 201 971 985 1 048 915 836 848 715 666 659
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 200 939 985 1 048 915 836 848 715 666 659
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 544 534 574 506 435 380 347 347 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 141 81 -14 138 43 85 95 57 42 45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,80% -4,67% -6,01% 14,54% 9,45% -1,42% 18,60% 7,36% 1,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,81% 15,38% -12,94% 21,08% -0,65% 16,77% 19,80% 9,29% 9,24% 8,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,33% 4,69% -7,41% 8,21% -0,33% 6,22% 6,96% 4,20% 3,45% 3,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,00% 98,40% 98,48% 98,76% 99,34% 94,50% 87,26% 89,23% 95,20% 91,81%
Rörelsekapital/omsättning 13,08% 16,29% 11,07% 14,50% 10,71% 21,41% 16,75% 15,10% 16,97% 18,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,43% 60,14% 24,47% 65,20% 44,44% 67,74% 75,17% 56,66% 65,86% 61,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,03% 368,42% 336,96% 213,43% 152,41% 309,88% 297,22% 177,70% 243,04% 254,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...