Visa allt om Lindome Flyttningsbyrå AB
Visa allt om Lindome Flyttningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 668 16 678 9 813 7 931 5 595 4 108 3 247 398 0 437
Övrig omsättning 40 4 - 24 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 699 24 740 38 -751 70 381 -25 -2 181
Resultat efter finansnetto 685 37 726 25 -759 68 379 -25 -2 181
Årets resultat 306 11 725 25 -759 1 26 -25 -2 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 847 167 1 252 2 143 200 910 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 078 3 459 2 606 1 025 981 30 1 075 383 164 167
Tillgångar 6 925 3 626 3 858 3 168 1 181 941 1 075 383 164 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 283 977 966 241 216 166 165 139 164 166
Obeskattade reserver 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 797 2 649 2 892 2 927 965 775 910 244 0 0
Skulder och eget kapital 6 925 3 626 3 858 3 168 1 181 941 1 075 383 164 167
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 592 2 625 3 446 3 588 2 937 2 183 333 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 1 839 1 322 1 627 1 314 1 073 662 82 1 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 708 16 682 9 813 7 955 5 595 4 108 3 247 398 0 437
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 11 8 10 10 8 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 405 1 516 1 227 793 560 514 3 247 398 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 591 500 512 494 503 2 864 415 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 770 43 873 38 -751 70 381 -25 -2 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,93% 69,96% 23,73% 41,75% 36,20% 26,52% 715,83% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,25% 1,49% 19,34% 1,26% -63,17% 7,55% 35,44% -6,53% - 108,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,61% 0,32% 7,60% 0,50% -13,33% 1,73% 11,73% -6,28% - 41,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,91% 73,14% 76,93% 87,21% 91,33% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,51% 4,86% -2,91% -23,98% 0,29% -18,14% 5,08% 34,92% - 38,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,95% 26,94% 25,04% 7,61% 18,29% 17,64% 15,35% 36,29% 100,00% 99,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,70% 130,58% 90,11% 35,02% 101,66% 3,87% 118,13% 156,97% - -

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...