Visa allt om Strömkarlen Aktiebolag
Visa allt om Strömkarlen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 700 2 816 2 673 2 373 2 190 2 000 1 949 2 084 1 971 1 802
Övrig omsättning 122 87 134 60 60 60 150 60 60 60
Rörelseresultat (EBIT) 506 387 405 642 331 347 374 548 529 686
Resultat efter finansnetto 514 387 404 633 322 339 363 535 521 659
Årets resultat 331 308 276 375 187 186 194 307 308 498
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 481 2 468 2 465 2 283 2 224 2 161 2 189 1 952 1 730 1 727
Omsättningstillgångar 837 1 011 834 915 713 709 623 570 609 524
Tillgångar 3 318 3 479 3 299 3 198 2 937 2 870 2 810 2 522 2 339 2 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 274 2 423 2 271 2 145 1 920 1 878 1 832 1 808 1 701 1 493
Obeskattade reserver 852 767 780 734 586 525 449 353 238 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 150 150 150 150 150 300
Kortfristiga skulder 191 289 248 319 281 317 379 211 250 310
Skulder och eget kapital 3 318 3 479 3 299 3 198 2 937 2 870 2 810 2 522 2 339 2 251
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 209 223 207 287 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 879 778 579 715 309 234 250 41 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 307 276 175 207 142 136 135 132 121
Utdelning till aktieägare 420 480 156 150 150 145 140 170 200 100
Omsättning 2 822 2 903 2 807 2 433 2 250 2 060 2 099 2 144 2 031 1 862
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 350 939 891 1 187 1 095 1 000 975 1 042 1 971 1 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 396 352 380 469 344 301 297 477 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 710 543 565 755 444 463 509 697 674 852
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,12% 5,35% 12,64% 8,36% 9,50% 2,62% -6,48% 5,73% 9,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,52% 11,12% 12,28% 20,11% 11,34% 12,20% 13,31% 21,73% 22,87% 30,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,07% 13,74% 15,15% 27,10% 15,21% 17,50% 19,19% 26,30% 27,14% 38,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,33% 78,02% 81,48% 86,09% 81,87% 79,05% 71,27% 81,38% 79,10% 88,90%
Rörelsekapital/omsättning 23,93% 25,64% 21,92% 25,12% 19,73% 19,60% 12,52% 17,23% 18,21% 11,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,56% 86,84% 87,28% 84,98% 80,08% 78,92% 76,97% 82,00% 80,05% 71,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,07% 286,51% 267,74% 235,42% 200,71% 178,23% 133,25% 181,99% 185,20% 109,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...