Visa allt om Café Petit Four AB
Visa allt om Café Petit Four AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 555 846 564 564 564 564 564
Övrig omsättning - - - - - - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) -485 -479 -932 -1 072 -1 246 -451 -161 -113 -114 -29
Resultat efter finansnetto 120 -517 -946 -1 039 -1 203 611 558 -3 -113 -26
Årets resultat 819 168 -61 90 329 338 307 15 180 355
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 749 2 749 2 909 2 843 2 991 2 642 1 732 1 708 1 708 1 708
Omsättningstillgångar 59 903 105 56 96 81 293 288 188 207
Tillgångar 2 809 3 652 3 014 2 899 3 087 2 723 2 024 1 996 1 896 1 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 600 781 613 1 174 1 584 1 255 1 417 1 110 1 295 1 215
Obeskattade reserver 480 390 430 515 675 535 385 245 272 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 701 2 427 1 862 1 135 621 825 0 447 0 0
Kortfristiga skulder 27 55 108 75 207 107 222 193 329 503
Skulder och eget kapital 2 809 3 652 3 014 2 899 3 087 2 723 2 024 1 996 1 896 1 915
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 455 - - 230 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 213 0 490 650 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 225 389 377 350 52 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 200 100
Omsättning 0 0 0 555 846 564 564 564 564 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 555 846 564 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 437 862 890 1 037 291 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -485 -479 -932 -1 072 -1 246 -451 -161 -113 -114 -29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -34,40% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -35,81% -38,91% 22,62% 27,87% -0,15% -5,91% -1,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -187,03% -141,96% 109,22% 100,00% -0,53% -19,86% -4,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - -3,42% -13,12% -4,61% 12,59% 16,84% -25,00% -52,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,29% 29,72% 31,47% 54,35% 67,43% 60,57% 84,03% 64,45% 78,63% 70,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,52% 1 641,82% 97,22% 74,67% 46,38% 75,70% 131,98% 149,22% 57,14% 41,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...