Visa allt om BF-Konsult AB
Visa allt om BF-Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 323 9 021 7 050 7 159 6 472 4 845 5 591 5 169 5 409 8 691
Övrig omsättning 167 188 165 - - - - - 62 161
Rörelseresultat (EBIT) 847 1 512 1 170 1 177 1 078 -710 25 792 122 1 862
Resultat efter finansnetto 845 1 511 1 180 1 189 1 100 -671 118 702 -6 2 391
Årets resultat 1 258 934 906 544 641 -113 432 449 -197 1 636
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 347 75 48 13 52 102 468 665 531
Omsättningstillgångar 3 625 5 389 3 635 4 258 2 880 2 706 5 915 4 821 7 818 9 602
Tillgångar 3 845 5 736 3 710 4 306 2 893 2 757 6 017 5 289 8 483 10 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 423 1 065 1 031 715 771 530 643 641 5 692 6 890
Obeskattade reserver 24 810 499 487 250 0 558 1 040 949 822
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 398 3 861 2 179 3 103 1 873 2 227 4 817 3 608 1 842 2 422
Skulder och eget kapital 3 845 5 736 3 710 4 306 2 893 2 757 6 017 5 289 8 483 10 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 855 852 931 912 1 568 1 783
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 457 2 884 2 867 1 752 1 358 1 364 755 1 122 1 516
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 131 858 931 798 1 038 873 623 1 030 1 568
Utdelning till aktieägare 0 900 0 0 400 0 430 0 0 6 500
Omsättning 9 490 9 209 7 215 7 159 6 472 4 845 5 591 5 169 5 471 8 852
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 7 7 7 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 165 1 128 1 007 1 023 925 692 799 1 034 1 082 1 738
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 577 538 530 475 453 - 437 753 988
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 974 1 586 1 183 1 192 1 117 -659 3 106 873 266 2 058
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,35% 27,96% -1,52% 10,61% 33,58% -13,34% 8,16% -4,44% -37,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,03% 26,36% 31,81% 27,75% 38,09% -24,23% 1,96% 20,46% 3,93% 23,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,09% 16,76% 16,74% 16,69% 17,03% -13,79% 2,11% 20,93% 6,16% 27,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,16% 16,94% 20,65% 16,13% 15,56% 9,89% 19,64% 23,47% 110,48% 82,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,50% 29,58% 38,28% 25,43% 33,02% 19,22% 17,52% 26,61% 75,15% 73,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,17% 139,58% 166,82% 137,22% 153,76% 121,51% 122,79% 133,62% 424,43% 396,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...