Visa allt om Udden Schakt AB
Visa allt om Udden Schakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 841 1 958 1 511 1 095 128 186 422 511 588 591
Övrig omsättning 260 - 148 - 9 - 94 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 265 61 377 222 14 -43 92 91 57 86
Resultat efter finansnetto 219 14 297 184 9 -48 90 90 54 79
Årets resultat 128 11 232 146 9 -48 66 65 38 57
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 190 1 395 1 710 2 159 130 198 265 89 99 141
Omsättningstillgångar 600 431 439 497 87 27 73 129 144 170
Tillgångar 3 790 1 826 2 149 2 655 217 225 339 218 243 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 587 459 448 217 70 62 173 172 144 166
Obeskattade reserver 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 823 196 628 1 196 47 71 99 0 0 22
Kortfristiga skulder 1 324 1 171 1 072 1 243 99 93 66 47 98 124
Skulder och eget kapital 3 790 1 826 2 149 2 655 217 225 339 218 243 311
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 270 250 0 30 125 112 235 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 306 417 0 0 0 4 2 37 9 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 121 101 42 39 0 10 56 63 82 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 64 64 38 59
Omsättning 2 101 1 958 1 659 1 095 137 186 516 511 588 591
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 841 1 958 1 511 1 095 128 186 422 511 588 591
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 518 321 292 - 79 182 212 326 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 929 600 843 489 82 25 180 129 99 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,98% 29,58% 37,99% 755,47% -31,18% -55,92% -17,42% -13,10% -0,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,02% 3,34% 17,54% 8,36% 6,45% -19,11% 27,14% 41,74% 23,46% 27,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,45% 3,12% 24,95% 20,27% 10,94% -23,12% 21,80% 17,81% 9,69% 14,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,45% 99,54% 100,00% 100,00% 100,00% 97,31% 100,00% 100,00% 9,69% 14,55%
Rörelsekapital/omsättning -39,33% -37,79% -41,89% -68,13% -9,38% -35,48% 1,66% 16,05% 7,82% 7,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,62% 25,14% 20,85% 8,17% 32,26% 27,56% 51,03% 78,90% 59,26% 53,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,32% 36,81% 40,95% 39,98% 87,88% 29,03% 110,61% 274,47% 146,94% 137,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...