Visa allt om Irfa Damsalong & Parfymeri Aktiebolag
Visa allt om Irfa Damsalong & Parfymeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 037 2 037 2 315 2 102 2 286 2 485 2 693 2 608 2 577 2 472
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 169 41 37 112 196 155 334 206 275
Resultat efter finansnetto 22 167 46 44 123 202 156 336 209 277
Årets resultat 55 97 40 93 142 112 116 178 110 151
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 2 2 7 15 21 27 2
Omsättningstillgångar 1 569 1 571 1 462 1 416 1 495 1 396 1 218 1 181 950 856
Tillgångar 1 569 1 571 1 464 1 418 1 497 1 402 1 233 1 202 977 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 294 1 239 1 142 1 102 1 009 867 755 689 561 450
Obeskattade reserver 42 92 50 100 185 254 207 208 124 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 232 240 272 216 302 281 271 305 292 338
Skulder och eget kapital 1 569 1 571 1 464 1 418 1 497 1 402 1 233 1 202 977 858
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 276 277 242 240 240 240 240 206 204 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 39 110 105 98 100 114 95 97 104
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 115 142 127 130 142 142 133 157 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0
Omsättning 2 037 2 037 2 315 2 102 2 286 2 485 2 693 2 608 2 577 2 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 019 1 019 1 158 1 051 1 143 1 243 1 347 1 304 1 289 1 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 215 217 247 237 237 242 252 219 230 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 169 41 37 117 202 161 340 211 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -12,01% 10,13% -8,05% -8,01% -7,72% 3,26% 1,20% 4,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,40% 10,76% 3,14% 3,03% 8,22% 14,41% 12,65% 27,95% 21,49% 32,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,08% 8,30% 1,99% 2,05% 5,38% 8,13% 5,79% 12,88% 8,15% 11,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,79% 44,04% 35,98% 36,92% 37,49% 38,55% 36,13% 40,41% 40,75% 41,18%
Rörelsekapital/omsättning 65,64% 65,34% 51,40% 57,09% 52,19% 44,87% 35,17% 33,59% 25,53% 20,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,56% 83,43% 80,67% 82,91% 76,51% 75,19% 73,61% 69,78% 66,56% 58,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 415,52% 420,83% 338,97% 416,67% 304,30% 292,88% 249,45% 241,64% 176,03% 145,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...