Visa allt om Ekonomigolv i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 14 910 15 204 14 375 16 624 17 750 12 027 6 053 7 153 7 928 7 634
Övrig omsättning 0 0 0 34 0 55 1 732 105 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 181 857 1 128 1 680 1 252 198 -866 37 414 479
Resultat efter finansnetto 177 846 1 122 1 670 1 247 231 -833 57 451 477
Årets resultat 129 644 865 1 297 1 001 231 -372 34 267 257
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 46 67 63 57 0 29 28 45 26
Omsättningstillgångar 5 073 4 463 4 248 4 403 2 877 1 537 1 779 2 169 2 246 2 194
Tillgångar 5 119 4 509 4 314 4 466 2 934 1 537 1 808 2 198 2 292 2 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 702 3 073 2 929 2 264 1 167 351 315 837 953 813
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 460 460 375
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 417 1 437 1 385 2 202 1 767 1 161 1 494 901 879 1 033
Skulder och eget kapital 5 119 4 509 4 314 4 466 2 934 1 537 1 808 2 198 2 292 2 221
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 540 510 372 538
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 453 3 498 2 210 1 885 1 622 1 462
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 619 1 227 933 728 636 601
Utdelning till aktieägare 0 1 500 0 0 0 231 0 150 150 127
Omsättning 14 910 15 204 14 375 16 658 17 750 12 082 7 785 7 258 7 928 7 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 10 11 11 9 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 355 1 382 1 438 1 511 1 614 1 336 865 1 192 1 321 1 272
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 619 577 542 554 538 530 531 442 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 207 878 1 149 1 696 1 254 225 -866 40 417 482
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,93% 5,77% -13,53% -6,34% 47,58% 98,69% -15,38% -9,78% 3,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,54% 19,01% 26,15% 37,62% 42,67% 16,79% -45,58% 2,78% 19,85% 21,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,21% 5,64% 7,85% 10,11% 7,05% 2,15% -13,61% 0,85% 5,74% 6,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,96% 58,66% 61,35% 50,99% 48,80% 63,83% 32,03% 53,43% 47,50% 49,25%
Rörelsekapital/omsättning 11,11% 19,90% 19,92% 13,24% 6,25% 3,13% 4,71% 17,73% 17,24% 15,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,25% 68,15% 67,90% 50,69% 39,78% 22,84% 17,42% 53,50% 56,37% 49,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,82% 300,70% 295,09% 192,69% 153,48% 123,00% 110,24% 226,08% 243,12% 210,75%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...