Visa allt om Zikta Invest AB
Visa allt om Zikta Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 23 711 23 850 28 383 32 174 30 143 31 033 34 230 33 995 0 0
Övrig omsättning - - 44 24 30 113 140 146 15 295 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 692 2 191 2 182 2 933 4 167 3 515 6 105 5 758 2 959 -11 555
Resultat efter finansnetto 1 878 2 492 2 413 3 574 4 535 4 076 6 487 5 609 2 996 3 370
Årets resultat 1 125 2 033 2 897 4 982 2 627 2 343 3 727 3 066 1 848 1 801
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 401 1 094 805 1 101 1 140 1 291 951 805 6 665 5 001
Omsättningstillgångar 8 714 9 104 11 308 16 117 17 234 17 039 17 192 14 188 846 1 521
Tillgångar 10 114 10 197 12 113 17 219 18 374 18 330 18 143 14 992 7 511 6 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 490 3 365 4 331 6 435 4 552 4 268 4 925 3 199 2 133 2 285
Obeskattade reserver 2 112 1 662 1 812 3 312 6 312 5 328 4 378 2 848 1 427 1 027
Avsättningar (tkr) 1 700 1 905 2 318 2 297 2 631 2 359 1 992 2 048 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 812 3 266 3 652 5 176 4 877 6 374 6 849 6 898 3 951 3 210
Skulder och eget kapital 10 114 10 197 12 113 17 219 18 374 18 330 18 143 14 992 7 511 6 522
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 1 856 2 046 1 390 1 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 632 875 0 225
Löner till övriga anställda - 9 876 10 001 11 477 10 922 12 407 10 611 11 160 7 681 7 392
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 213 425 - - - -
Sociala kostnader - 3 080 3 764 3 782 3 504 3 966 3 949 4 137 2 842 2 984
Utdelning till aktieägare 0 2 000 3 000 5 000 3 100 2 343 3 000 2 000 2 000 2 000
Omsättning 23 711 23 850 28 427 32 198 30 173 31 146 34 370 34 141 15 295 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 20 17 20 21 24 24 23 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 078 1 193 1 670 1 609 1 435 1 293 1 426 1 478 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 662 820 774 696 689 696 767 667 626
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 766 2 306 2 347 3 210 4 461 3 768 6 308 5 964 2 959 -11 555
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,58% -15,97% -11,78% 6,74% -2,87% -9,34% 0,69% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,57% 24,73% 20,10% 20,76% 24,69% 22,27% 35,79% 37,41% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,92% 10,57% 8,58% 11,11% 15,05% 13,15% 18,97% 16,50% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 20,67% 24,48% 26,97% 34,01% 40,99% 34,37% 30,22% 21,44% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,91% 45,71% 47,42% 52,37% 50,09% 44,71% 44,93% 35,34% 42,08% 46,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,59% 278,75% 309,64% 311,38% 353,37% 267,32% 251,01% 205,68% 21,41% 47,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...