Visa allt om Salico Aktiebolag
Visa allt om Salico Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 363 241 333 196 279 786 263 097 236 778 223 004 180 492 169 211 149 999 34 552
Övrig omsättning 1 650 1 446 1 099 - - 394 1 746 1 247 - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 213 26 536 19 491 20 485 15 679 18 003 5 521 10 768 4 813 -194
Resultat efter finansnetto 35 198 26 499 19 479 20 535 15 722 18 067 5 833 11 219 4 851 1 785
Årets resultat -423 2 405 -144 -332 -528 11 780 3 808 7 679 3 063 -444
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 906 39 576 38 080 47 186 27 680 28 113 25 305 19 862 20 824 25 903
Omsättningstillgångar 59 368 40 268 35 455 28 768 42 308 40 261 28 325 41 089 31 682 19 886
Tillgångar 102 274 79 844 73 535 75 954 69 988 68 374 53 630 60 951 52 506 45 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 498 18 921 16 516 16 660 16 992 17 520 17 753 18 219 18 500 18 135
Obeskattade reserver 9 580 9 674 0 0 5 929 5 929 3 929 3 429 2 729 2 229
Avsättningar (tkr) 692 744 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 959 2 306 0 0 0 2 000 3 000 4 000 0
Kortfristiga skulder 73 504 49 546 54 713 59 294 47 067 44 925 29 948 36 303 27 277 25 425
Skulder och eget kapital 102 274 79 844 73 535 75 954 69 988 68 374 53 630 60 951 52 506 45 789
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 1 822 1 882 1 198 1 217 962 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 820 950 - 402 86 0
Löner till övriga anställda 51 126 48 677 41 876 39 950 36 736 31 818 26 783 21 777 22 770 5 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 21 032 17 508 15 196 13 962 13 628 46 679 10 368 8 919 9 243 2 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 364 891 334 642 280 885 263 097 236 778 223 398 182 238 170 458 149 999 34 552
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 138 130 116 112 128 86 89 71 67 67
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 632 2 563 2 412 2 349 1 850 2 593 2 028 2 383 2 239 516
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 530 516 488 425 540 441 471 495 118
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 465 38 490 30 867 29 942 23 946 25 709 11 208 12 622 10 998 1 323
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,02% 19,09% 6,34% 11,12% 6,18% 23,55% 6,67% 12,81% 334,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,44% 33,24% 26,61% 27,08% 22,61% 26,43% 11,17% 18,61% 10,12% 4,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,70% 7,97% 6,99% 7,82% 6,68% 8,10% 3,32% 6,70% 3,54% 5,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,83% 41,79% 42,02% 42,34% 42,71% 42,21% 37,77% 38,00% 41,99% 37,08%
Rörelsekapital/omsättning -3,89% -2,78% -6,88% -11,60% -2,01% -2,09% -0,90% 2,83% 2,94% -16,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,39% 33,15% 22,46% 21,93% 30,52% 32,01% 38,50% 34,04% 38,98% 43,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,95% 55,74% 42,50% 36,26% 75,31% 80,93% 74,86% 104,44% 104,92% 64,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...