Visa allt om Två-H i Varberg Aktiebolag
Visa allt om Två-H i Varberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 264 264 291 267 322 306 299 302 766 504
Övrig omsättning - - - - - - - - - 806
Rörelseresultat (EBIT) 11 13 4 -426 -63 3 -224 -50 238 844
Resultat efter finansnetto 306 548 904 19 2 544 -91 -210 4 161 267 877
Årets resultat 229 419 521 72 2 534 125 0 4 231 395 721
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 348 17 631 17 472 16 795 6 142 12 039 12 162 12 287 12 385 12 433
Omsättningstillgångar 1 575 458 532 524 12 782 8 445 8 631 8 927 5 080 4 821
Tillgångar 17 923 18 089 18 004 17 320 18 924 20 484 20 793 21 214 17 464 17 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 625 17 726 17 681 17 159 17 888 15 354 15 229 15 505 11 274 10 880
Obeskattade reserver 241 241 241 12 166 276 587 819 1 001 1 299
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 720 720 720 720 0 0
Kortfristiga skulder 56 122 82 148 150 4 134 4 257 4 169 5 189 5 076
Skulder och eget kapital 17 923 18 089 18 004 17 320 18 924 20 484 20 793 21 214 17 464 17 254
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 150 0 140 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 31 58 105 58 103 95
Utdelning till aktieägare 0 330 374 0 800 0 0 0 0 0
Omsättning 264 264 291 267 322 306 299 302 766 1 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 322 306 299 302 766 504
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 136 61 264 61 248 219
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 118 112 -305 60 126 -99 73 349 954
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -9,28% 8,99% -17,08% 5,23% 2,34% -0,99% -60,57% 51,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,71% 3,03% 5,03% 0,12% 13,67% 0,16% -0,32% 20,14% 1,53% 5,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 115,91% 207,58% 311,00% 7,49% 803,11% 10,46% -22,07% 1 414,90% 34,86% 174,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 575,38% 127,27% 154,64% 140,82% 3 922,98% 1 408,82% 1 462,88% 1 575,50% -14,23% -50,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,39% 99,03% 99,25% 99,12% 95,17% 75,95% 75,32% 75,93% 68,68% 68,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 812,50% 375,41% 648,78% 354,05% 8 521,33% 204,28% 202,75% 214,13% 97,90% 94,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...