Visa allt om Polymerdon Aktiebolag
Visa allt om Polymerdon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 123 0 10 596 7 517 2 665 11 572 11 825 12 732 10 781 10 325
Övrig omsättning 10 19 185 - - 5 34 37 - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 -172 3 485 3 158 1 079 6 349 6 437 5 644 4 122 3 806
Resultat efter finansnetto 43 -169 3 473 3 224 13 023 7 875 11 469 4 801 4 192 3 987
Årets resultat 33 12 12 1 858 11 726 4 508 7 961 3 321 3 084 3 183
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 762 2 500 1 051 564 42 57 223 643 1 810 2 927
Omsättningstillgångar 32 250 2 936 8 004 49 955 48 495 31 954 26 603 18 494 16 338
Tillgångar 2 794 2 750 3 987 8 568 49 996 48 552 32 177 27 245 20 304 19 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 222 190 178 2 165 43 461 31 735 28 227 21 366 18 246 16 162
Obeskattade reserver 2 555 2 555 2 742 2 743 1 908 3 924 2 176 251 618 612
Avsättningar (tkr) 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 11 242 0 3 866 0 0
Kortfristiga skulder 17 6 930 3 660 4 627 1 651 1 774 1 762 1 441 2 491
Skulder och eget kapital 2 794 2 750 3 987 8 568 49 996 48 552 32 177 27 245 20 304 19 265
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - - 473 400 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 855 1 032 543 1 393 1 362 1 224 1 013 1 110
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 666 556 204 682 681 875 589 747
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 0 1 000 1 100 200 1 000
Omsättning 133 19 10 781 7 517 2 665 11 577 11 859 12 769 10 781 10 325
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 5 4 4 4 4 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 119 1 879 666 2 893 2 956 2 546 2 695 2 065
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 511 400 188 526 519 521 513 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 -172 3 513 3 174 1 094 6 550 6 857 6 758 5 296 5 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 40,96% 182,06% - -2,14% -7,12% 18,10% 4,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,54% - 87,58% 37,68% 26,23% 16,56% 36,08% 29,01% 20,65% 20,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,96% - 32,96% 42,94% 492,08% 69,46% 98,19% 62,07% 38,89% 38,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 81,27% 84,32% 86,30% 87,87% 85,45% 85,95% 83,51% 85,81%
Rörelsekapital/omsättning 12,20% - 18,93% 57,79% 1 700,86% 404,80% 255,22% 195,11% 158,18% 134,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,27% 79,38% 58,11% 50,24% 89,91% 71,32% 92,71% 79,10% 92,11% 86,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,24% 4 166,67% 265,48% 193,20% 1 060,56% 2 897,64% 1 768,66% 1 472,64% 1 227,76% 623,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...