Visa allt om Hansson & Wikskal Byggplåt Aktiebolag
Visa allt om Hansson & Wikskal Byggplåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 128 6 241 6 165 5 531 7 050 6 894 5 281 5 585 6 483 5 890
Övrig omsättning 384 386 353 359 907 357 341 323 344 258
Rörelseresultat (EBIT) 13 628 658 418 427 1 041 294 96 557 651
Resultat efter finansnetto -44 547 574 325 347 969 232 10 472 574
Årets resultat 152 418 511 236 252 563 165 151 235 282
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 631 1 728 1 867 1 932 2 006 1 521 1 684 1 864 2 033 2 160
Omsättningstillgångar 1 585 2 036 2 077 2 068 1 065 1 793 1 081 1 210 1 218 1 170
Tillgångar 3 216 3 764 3 944 3 999 3 071 3 314 2 765 3 075 3 252 3 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 605 852 892 682 846 994 631 466 515 481
Obeskattade reserver 0 240 222 313 313 313 113 113 323 181
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 887 1 875 2 135 2 233 1 035 1 136 1 276 1 614 1 395 1 602
Kortfristiga skulder 724 797 695 771 876 871 745 881 1 018 1 065
Skulder och eget kapital 3 216 3 764 3 944 3 999 3 071 3 314 2 765 3 075 3 252 3 329
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 852 799 840 854 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 504 2 317 2 120 2 105 2 276 1 194 1 133 1 146 1 211 1 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 958 850 807 715 755 812 732 763 742 662
Utdelning till aktieägare 400 400 400 300 400 400 200 0 200 200
Omsättning 6 512 6 627 6 518 5 890 7 957 7 251 5 622 5 908 6 827 6 148
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 6 6 6 6 6 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 766 780 1 028 922 1 175 1 149 880 931 926 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 397 489 478 527 483 448 464 408 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 110 730 762 515 514 1 226 474 276 735 819
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,81% 1,23% 11,46% -21,55% 2,26% 30,54% -5,44% -13,85% 10,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,44% 16,68% 16,68% 10,35% 13,90% 31,41% 10,63% 3,12% 17,13% 19,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,23% 10,06% 10,67% 7,49% 6,06% 15,10% 5,57% 1,72% 8,59% 11,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,78% 72,22% 68,05% 69,10% 59,52% 68,68% 70,61% 66,18% 69,07% 62,56%
Rörelsekapital/omsättning 14,05% 19,85% 22,42% 23,45% 2,68% 13,37% 6,36% 5,89% 3,08% 1,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,81% 27,61% 27,01% 22,82% 35,06% 36,95% 25,83% 17,80% 22,99% 18,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,22% 240,90% 282,45% 253,57% 113,81% 198,28% 141,88% 134,62% 117,29% 107,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...