Visa allt om Risbergs Information & Media AB
Visa allt om Risbergs Information & Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 757 22 197 21 911 23 234 24 056 28 084 29 011 28 035 31 493 30 772
Övrig omsättning 318 459 596 562 1 157 101 385 - 2 427 1 289
Rörelseresultat (EBIT) -384 -422 -44 -646 -183 117 -1 302 -1 635 2 488 -1
Resultat efter finansnetto -730 -733 -410 -955 -394 -536 -1 461 -2 244 1 689 -1 041
Årets resultat 0 0 0 140 43 0 0 -344 1 117 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 992 1 035 977 951 1 224 2 054 2 737 3 372 4 224 5 859
Omsättningstillgångar 10 746 10 231 9 834 9 859 9 029 11 212 11 685 11 461 11 035 10 867
Tillgångar 11 738 11 267 10 811 10 809 10 253 13 267 14 422 14 833 15 259 16 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 217 2 217 2 217 2 217 2 077 2 034 2 034 2 033 3 127 2 010
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 240 0 0 0 0 623 983 1 383 1 850 2 950
Kortfristiga skulder 9 281 9 050 8 594 8 593 8 176 10 610 11 406 11 416 10 282 11 766
Skulder och eget kapital 11 738 11 267 10 811 10 809 10 253 13 267 14 422 14 833 15 259 16 726
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 6 008 5 720 5 866 5 716 5 790 6 626 7 260 7 455 7 632
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 275 2 194 2 305 2 135 2 176 2 553 2 904 3 007 3 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0
Omsättning 23 075 22 656 22 507 23 796 25 213 28 185 29 396 28 035 33 920 32 061
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 17 18 18 19 22 24 25 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 339 1 306 1 289 1 291 1 336 1 478 1 319 1 168 1 260 1 184
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 499 474 460 441 431 421 430 424 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -276 -331 33 -281 373 840 -550 -743 3 435 971
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,52% 1,31% -5,69% -3,42% -14,34% -3,20% 3,48% -10,98% 2,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,23% -3,73% -0,31% -5,02% 0,99% 0,97% -5,71% -11,02% 16,37% 0,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,67% -1,89% -0,15% -2,34% 0,42% 0,46% -2,84% -5,83% 7,93% 0,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,78% 53,21% 53,38% 51,89% 52,27% 51,55% 49,78% 54,64% 53,49% 54,97%
Rörelsekapital/omsättning 6,44% 5,32% 5,66% 5,45% 3,55% 2,14% 0,96% 0,16% 2,39% -2,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,89% 19,68% 20,51% 20,51% 20,26% 15,33% 14,10% 13,71% 20,49% 12,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,98% 96,92% 97,57% 101,77% 96,31% 89,93% 86,25% 82,87% 88,78% 78,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...