Visa allt om Transtema AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 59 490 102 654 92 092 80 836 206 242 135 218 60 765 48 663 46 605 47 756
Övrig omsättning 1 719 794 600 259 31 100 86 102 93 49
Rörelseresultat (EBIT) 10 469 -12 199 5 895 -18 007 825 17 593 10 394 10 006 7 807 6 887
Resultat efter finansnetto 11 850 -11 560 6 046 -18 496 413 17 635 10 793 10 263 8 795 7 642
Årets resultat 14 047 -2 823 546 -10 773 285 11 541 7 228 7 056 5 650 4 744
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 52 3 204 12 330 10 002 11 810 5 492 1 018 9 004 8 512
Omsättningstillgångar 33 948 38 138 45 380 43 447 94 675 76 159 37 172 29 518 29 973 29 867
Tillgångar 33 999 38 190 48 584 55 777 104 677 87 969 42 665 30 535 38 977 38 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 802 13 756 16 007 15 462 26 234 25 949 14 409 7 181 15 970 15 187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 900 17 376 14 593 13 183 12 033 10 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 100 3 300 13 468 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 197 24 434 32 577 38 215 70 243 31 176 13 663 10 171 10 974 12 653
Skulder och eget kapital 33 999 38 190 48 584 55 777 104 677 87 969 42 665 30 535 38 977 38 379
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 498 0 885 - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 884 4 471 7 237 11 893 11 581 10 155 9 429 9 446 8 091
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 766 2 020 3 726 5 079 4 957 4 120 3 830 3 824 3 419
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000
Omsättning 61 209 103 448 92 692 81 095 206 273 135 318 60 851 48 765 46 698 47 805
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 10 13 22 35 37 28 22 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 10 265 7 084 3 674 5 893 3 655 2 170 2 212 2 026 2 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 626 515 551 496 461 527 619 602 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 469 -12 061 6 105 -17 732 1 267 18 071 10 815 10 381 8 142 7 104
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,05% 11,47% 13,92% -60,81% 52,53% 122,53% 24,87% 4,42% -2,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,01% -29,98% 13,25% -31,91% 1,28% 20,20% 25,29% 33,62% 22,59% 19,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,01% -11,15% 6,99% -22,02% 0,65% 13,14% 17,76% 21,09% 18,89% 16,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,78% 16,40% 20,18% 1,95% 14,58% 33,18% 53,45% 56,76% 55,87% 48,37%
Rörelsekapital/omsättning 46,65% 13,35% 13,90% 6,47% 11,85% 33,27% 38,69% 39,76% 40,77% 36,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,77% 36,02% 32,95% 27,72% 28,71% 44,90% 60,45% 57,19% 65,05% 59,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 547,81% 156,09% 139,30% 113,69% 134,78% 244,29% 272,06% 290,22% 273,13% 236,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!