Visa allt om Tönnerviks Horwath Revision Skåne AB
Visa allt om Tönnerviks Horwath Revision Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 18 079 18 292 17 918 16 961 15 949 15 778 15 859 10 863 9 435 8 132
Övrig omsättning 79 3 108 76 60 541 100 154 77 62
Rörelseresultat (EBIT) 1 746 2 308 2 858 2 753 1 167 1 368 2 100 -1 546 782 715
Resultat efter finansnetto 1 664 2 261 3 357 2 734 1 190 1 274 1 976 -1 607 715 658
Årets resultat 3 165 3 625 4 723 1 470 671 916 1 218 -637 665 243
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 729 3 628 4 533 2 460 1 141 1 519 2 166 2 931 1 560 2 108
Omsättningstillgångar 7 852 9 972 8 979 7 974 6 434 6 992 6 510 3 623 4 161 3 857
Tillgångar 12 580 13 600 13 512 10 433 7 575 8 510 8 676 6 554 5 721 5 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 405 4 593 6 968 3 745 3 275 2 604 2 188 970 1 907 1 541
Obeskattade reserver 0 22 22 1 482 765 518 502 0 971 1 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 312 66 495 1 666 0 62 835 500 218 300
Kortfristiga skulder 8 863 8 917 6 026 3 539 3 535 5 327 5 151 5 084 2 625 2 946
Skulder och eget kapital 12 580 13 600 13 512 10 433 7 575 8 510 8 676 6 554 5 721 5 965
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 944 1 054 1 105 986 471 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 175 7 934 7 380 6 646 5 924 5 814 5 220 4 795 3 610 3 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 732 3 591 3 361 3 185 3 306 3 051 2 674 2 409 1 877 1 649
Utdelning till aktieägare 3 100 4 400 6 000 1 500 1 000 0 500 0 300 300
Omsättning 18 158 18 295 18 026 17 037 16 009 16 319 15 959 11 017 9 512 8 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 18 18 19 20 18 17 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 952 963 995 942 839 789 881 639 786 739
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 662 642 624 568 576 550 528 527 538 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 802 2 349 3 369 3 250 1 707 2 125 2 876 -1 173 1 188 1 021
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,16% 2,09% 5,64% 6,35% 1,08% -0,51% 45,99% 15,14% 16,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,28% 17,16% 25,53% 26,47% 16,17% 16,37% 24,39% -23,05% 13,83% 12,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,94% 12,76% 19,25% 16,28% 7,68% 8,83% 13,34% -13,91% 8,38% 8,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,59% 5,77% 16,48% 26,15% 18,18% 10,55% 8,57% -13,45% 16,28% 11,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,07% 33,90% 51,70% 46,36% 50,68% 35,09% 29,48% 14,80% 45,55% 40,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,59% 111,83% 149,00% 225,32% 182,01% 131,26% 126,38% 71,26% 158,51% 130,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...