Visa allt om R S Ugnsservice Aktiebolag
Visa allt om R S Ugnsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 267 1 041 1 161 448 862 977 2 840 2 593 3 865 5 273
Övrig omsättning - - - - - - - - 49 -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -288 292 -207 -406 -743 507 282 1 070 573
Resultat efter finansnetto 44 -288 293 -208 -400 -730 459 383 1 139 602
Årets resultat 34 -288 293 -208 -172 7 237 211 692 344
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 33 10 0 5 13 23 42 37 42
Omsättningstillgångar 912 1 100 1 411 1 393 1 766 2 269 3 738 3 242 3 281 3 126
Tillgångar 935 1 133 1 421 1 393 1 771 2 282 3 762 3 284 3 318 3 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 943 1 388 1 250 1 608 1 923 2 047 1 937 1 846 1 284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 228 977 856 774 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 189 34 143 163 131 738 491 698 1 273
Skulder och eget kapital 935 1 133 1 421 1 393 1 771 2 282 3 762 3 284 3 318 3 168
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 25 374 105 260 240 710 114 123 113 99
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 25 23 45 57 27 27 27 35 176
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 4 46 18 37 30 88 45 63 59 99
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 150 143 131 127 120 130
Omsättning 267 1 041 1 161 448 862 977 2 840 2 593 3 914 5 273
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 134 521 581 224 431 489 2 840 2 593 3 865 2 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 15 224 73 174 171 409 194 260 288 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 54 -274 296 -202 -398 -732 525 303 1 088 598
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,35% -10,34% 159,15% -48,03% -11,77% -65,60% 9,53% -32,91% -26,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,71% -25,42% 20,62% -14,50% -21,91% -31,38% 13,85% 11,66% 34,63% 19,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,48% -27,67% 25,24% -45,09% -45,01% -73,29% 18,35% 14,77% 29,73% 11,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,33% 33,24% 61,15% 50,67% 6,96% 18,83% 34,23% 29,54% 43,03% 27,73%
Rörelsekapital/omsättning 297,75% 87,51% 118,60% 279,02% 185,96% 218,83% 105,63% 106,09% 66,83% 35,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,49% 83,23% 97,68% 89,73% 90,80% 91,63% 73,55% 77,75% 72,43% 54,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 779,49% 582,01% 4 150,00% 974,13% 1 083,44% 1 732,06% 506,50% 660,29% 470,06% 245,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...