Visa allt om Möbelsäljarna Moberg & Co Aktiebolag
Visa allt om Möbelsäljarna Moberg & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 259 278 273 5 1 011 7 012 6 977 6 030 7 011 7 265
Övrig omsättning - - - 301 611 8 3 8 5 10
Rörelseresultat (EBIT) 133 158 15 175 664 1 321 828 458 1 323 703
Resultat efter finansnetto 133 160 22 213 730 1 349 9 915 1 312 4 604 2 432
Årets resultat 78 98 17 120 404 991 9 101 794 3 121 1 604
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 57 60 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 863 767 591 1 288 3 778 5 655 13 820 17 083 17 098 13 397
Tillgångar 918 824 651 1 288 3 778 5 655 13 820 17 083 17 098 13 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 436 338 921 3 301 2 897 9 906 12 892 12 499 9 778
Obeskattade reserver 302 269 234 234 182 0 0 2 470 2 280 1 970
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 120 79 133 295 2 758 3 913 1 721 2 320 1 650
Skulder och eget kapital 918 824 651 1 288 3 778 5 655 13 820 17 083 17 098 13 397
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 106 422 693 736 574 574
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 77 307 302 296 288 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 63 355 439 456 393 432
Utdelning till aktieägare 0 0 0 600 2 500 0 8 000 4 876 400 400
Omsättning 259 278 273 306 1 622 7 020 6 980 6 038 7 016 7 275
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 011 2 337 2 326 2 010 2 337 2 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 148 358 486 509 419 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 135 160 15 175 664 1 321 828 458 1 323 703
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,83% 1,83% 5 360,00% -99,51% -85,58% 0,50% 15,70% -13,99% -3,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,60% 19,54% 3,38% 16,61% 19,43% 23,87% 71,75% 7,73% 26,94% 18,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,74% 57,91% 8,06% 4 280,00% 72,60% 19,25% 142,12% 21,89% 65,70% 33,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,03% 40,74% 38,78% 39,72% 41,53% 36,60%
Rörelsekapital/omsättning 293,82% 232,73% 187,55% 23 100,00% 344,51% 41,31% 142,00% 254,76% 210,78% 161,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,65% 78,38% 79,96% 84,90% 90,92% 51,23% 71,68% 85,88% 82,70% 83,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 846,08% 639,17% 748,10% 968,42% 1 280,68% 150,69% 312,57% 907,21% 668,41% 719,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...