Visa allt om Inslipargruppen i Helsingborg Aktiebolag
Visa allt om Inslipargruppen i Helsingborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 0 6 58 239 153 345 144 6 4 417 7 147
Övrig omsättning 305 145 170 113 93 26 1 203 1 907 471 651
Rörelseresultat (EBIT) -854 -606 -527 -1 012 -1 532 -1 635 8 562 121 673
Resultat efter finansnetto -806 2 198 -669 -1 354 -1 686 -1 542 11 950 1 565 -204 -74
Årets resultat -1 412 3 075 -585 -505 -1 407 -1 453 12 320 890 -190 -38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 783 15 106 17 352 19 185 19 359 19 324 5 778 12 408 13 010 13 016
Omsättningstillgångar 148 413 138 501 347 637 10 996 1 398 1 026 1 495
Tillgångar 14 931 15 519 17 491 19 685 19 706 19 960 16 774 13 806 14 037 14 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 784 12 196 9 121 9 706 10 210 10 834 13 886 1 567 677 866
Obeskattade reserver 0 0 0 0 12 12 51 421 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 812 1 890 2 630 2 739 2 546 2 573 2 221 10 854 11 623 11 582
Kortfristiga skulder 2 336 1 433 5 739 7 240 6 937 6 541 616 964 1 737 2 062
Skulder och eget kapital 14 931 15 519 17 491 19 685 19 706 19 960 16 774 13 806 14 037 14 511
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 482 717 101 99 357 604
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 61 0 18 175 106 690 1 035
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 56 40 52 176 270 138 124 350 544
Utdelning till aktieägare 1 912 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0
Omsättning 305 151 228 352 246 371 1 347 1 913 4 888 7 798
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 1 2 1 1 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 153 173 144 6 736 1 191
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 686 538 420 349 241 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -774 -495 -414 -892 -1 406 -1 549 69 818 322 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -89,66% -75,73% 56,21% -55,65% 139,58% 2 300,00% -99,86% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 34,66% -3,00% -3,63% -7,75% -4,05% 74,58% 16,20% 2,24% 4,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 89 650,00% -905,17% -299,16% -998,04% -234,20% 8 687,50% 37 266,67% 7,13% 9,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 10,34% 34,73% 0,00% 76,52% 43,06% -1 966,67% 63,48% 60,82%
Rörelsekapital/omsättning - -17 000,00% -9 656,90% -2 819,67% -4 307,19% -1 711,30% 7 208,33% 7 233,33% -16,10% -7,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,23% 78,59% 52,15% 49,31% 51,86% 54,32% 83,01% 13,60% 4,82% 5,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,34% 27,91% 2,18% 6,59% 4,79% 9,74% 1 781,49% 144,19% 20,15% 25,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...