Visa allt om Hytrans AB
Visa allt om Hytrans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 20 966 22 695 23 969 25 407 23 242 23 335 22 614 19 851 17 998 18 923
Övrig omsättning 5 844 3 097 3 684 2 165 2 000 3 425 857 1 693 1 302 2 122
Rörelseresultat (EBIT) 4 375 1 322 1 691 1 825 1 621 2 941 -210 -240 -189 2 678
Resultat efter finansnetto 4 603 1 400 1 486 1 566 1 460 2 703 -241 -359 -705 2 086
Årets resultat 2 283 770 1 151 682 885 1 408 499 622 570 752
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 784 17 759 16 492 11 729 11 313 9 375 8 984 12 888 14 753 13 956
Omsättningstillgångar 6 693 10 469 13 659 10 300 9 408 9 070 6 478 6 911 6 277 7 090
Tillgångar 30 477 28 227 30 152 22 029 20 721 18 444 15 462 19 799 21 030 21 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 644 9 361 8 591 7 440 6 758 5 873 4 464 3 965 3 343 2 773
Obeskattade reserver 4 241 2 594 2 195 2 195 1 511 1 210 421 1 401 2 550 4 051
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 307 7 843 10 225 7 138 6 709 5 069 4 674 7 084 8 737 8 173
Kortfristiga skulder 6 285 8 429 9 140 5 256 5 743 6 293 5 902 7 349 6 399 6 049
Skulder och eget kapital 30 477 28 227 30 152 22 029 20 721 18 444 15 462 19 799 21 030 21 045
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 002 6 464 7 413 7 388 6 418 6 496 5 610 5 583 4 878 4 825
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 005 2 120 2 289 2 419 2 219 2 152 1 819 1 761 1 799 1 762
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 810 25 792 27 653 27 572 25 242 26 760 23 471 21 544 19 300 21 045
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 20 19 23 19 19 18 17 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 165 1 135 1 262 1 105 1 223 1 228 1 256 1 168 1 125 1 262
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 442 516 433 458 457 419 437 424 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 384 7 136 6 919 6 068 6 368 8 115 5 826 5 679 5 196 7 357
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,62% -5,32% -5,66% 9,32% -0,40% 3,19% 13,92% 10,30% -4,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,82% 5,66% 5,69% 8,39% 8,57% 16,37% 0,55% -0,59% -0,38% 12,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,99% 7,04% 7,16% 7,28% 7,64% 12,94% 0,38% -0,58% -0,44% 14,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,70% 60,22% 56,86% 56,77% 59,62% 61,80% 60,69% 62,42% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,95% 8,99% 18,85% 19,85% 15,77% 11,90% 2,55% -2,21% -0,68% 5,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,06% 40,33% 34,17% 41,55% 37,99% 36,68% 30,88% 25,24% 24,63% 27,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,49% 124,20% 149,44% 195,97% 163,82% 144,13% 109,76% 94,04% 98,09% 117,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...