Visa allt om Junibacken Aktiebolag
Visa allt om Junibacken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 419 1 576 2 167 1 776 1 827 1 753 1 826 2 209 2 300 2 273
Övrig omsättning 832 904 698 560 469 529 379 350 406 393
Rörelseresultat (EBIT) 87 7 356 228 429 561 560 749 458 422
Resultat efter finansnetto -92 -189 -7 -37 117 272 298 382 124 109
Årets resultat -92 -189 -8 22 91 191 182 274 83 515
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 155 9 552 9 903 10 129 9 484 9 099 9 295 9 126 9 270 9 435
Omsättningstillgångar 815 487 322 272 461 325 580 474 485 648
Tillgångar 9 970 10 039 10 225 10 400 9 945 9 424 9 875 9 600 9 756 10 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 714 3 406 3 595 3 604 3 582 3 690 3 719 3 737 3 553 3 620
Obeskattade reserver 0 0 0 0 58 69 72 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 001 6 402 6 327 6 487 5 707 5 408 5 623 5 483 5 638 5 793
Kortfristiga skulder 255 230 303 310 598 256 461 381 565 669
Skulder och eget kapital 9 970 10 039 10 225 10 400 9 945 9 424 9 875 9 600 9 756 10 083
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 546 505 575 567 527 471 396 534 629 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 168 206 177 136 156 176 179 234 212
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 0 0 200 90 89
Omsättning 2 251 2 480 2 865 2 336 2 296 2 282 2 205 2 559 2 706 2 666
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 710 788 1 084 888 914 877 913 552 575 568
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 367 352 404 381 343 314 292 178 228 221
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 388 392 741 587 758 892 855 1 034 750 708
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,96% -27,27% 22,02% -2,79% 4,22% -4,00% -17,34% -3,96% 1,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,88% 0,07% 3,50% 3,05% 4,32% 5,95% 5,67% 7,80% 4,69% 4,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,20% 0,44% 16,52% 17,85% 23,54% 32,00% 30,67% 33,91% 19,91% 18,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,24% 71,00% 82,56% 99,61% 99,56% 94,52% 99,67% 99,68% 99,91% 97,80%
Rörelsekapital/omsättning 39,46% 16,31% 0,88% -2,14% -7,50% 3,94% 6,52% 4,21% -3,48% -0,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,22% 33,93% 35,16% 34,65% 36,45% 39,69% 38,20% 38,93% 36,42% 35,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,98% 192,17% 91,42% 73,23% 69,40% 108,98% 96,31% 88,71% 61,59% 77,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...