Visa allt om Bema Däck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 0 1 1 968 4 093 4 933 4 635 5 206 5 174 8 574 8 795
Övrig omsättning - 7 1 599 1 2 4 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 -260 1 195 -35 526 399 302 148 249 197
Resultat efter finansnetto -56 -292 1 149 -103 450 335 185 13 138 89
Årets resultat 2 37 741 7 302 269 183 4 249 233
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 887 6 923 6 803 6 824 6 787 6 692 6 617 6 651 6 491 6 538
Omsättningstillgångar 4 408 977 1 510 999 1 137 1 093 1 472 1 786 2 037 2 703
Tillgångar 14 294 7 900 8 314 7 823 7 924 7 786 8 089 8 436 8 528 9 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 757 5 755 5 719 4 978 4 971 4 669 4 400 4 217 4 313 4 164
Obeskattade reserver 255 315 656 459 574 513 527 597 597 802
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 183 1 506 1 554 1 793 1 717 2 003 2 091 2 033 0 0
Kortfristiga skulder 100 324 386 593 662 601 1 071 1 590 3 617 4 275
Skulder och eget kapital 14 294 7 900 8 314 7 823 7 924 7 786 8 089 8 436 8 528 9 241
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 20 51
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 674 586 533 683 661 1 041 1 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 203 151 149 240 254 429 477
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Omsättning 0 8 3 567 4 094 4 935 4 639 5 207 5 174 8 574 8 795
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 5 5 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 984 819 987 927 868 862 1 429 1 466
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 29 186 297 176 149 134 157 154 250 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -75 -260 1 195 18 583 443 346 192 287 231
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -99,95% -51,92% -17,03% 6,43% -10,97% 0,62% -39,65% -2,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -3,29% 14,59% -0,43% 6,74% 5,24% 3,80% 1,91% 3,18% 2,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -26 000,00% 61,64% -0,83% 10,83% 8,80% 5,90% 3,11% 3,16% 2,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 29,83% 36,23% 39,16% 39,35% 42,60% 37,09% 31,21% 33,77%
Rörelsekapital/omsättning - 65 300,00% 57,11% 9,92% 9,63% 10,61% 7,70% 3,79% -18,43% -17,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,67% 75,96% 74,94% 68,21% 68,38% 65,11% 59,20% 55,20% 55,73% 51,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 408,00% 301,54% 391,19% 108,60% 116,62% 117,30% 86,09% 64,09% 41,50% 43,20%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...