Visa allt om S-N Jouren Aktiebolag
Visa allt om S-N Jouren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 20 018 19 957 20 138 20 396 20 316 19 582 20 018 19 397 18 333 17 624
Övrig omsättning 241 347 277 267 161 216 297 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 688 665 771 1 029 1 115 957 808 690 65 359
Resultat efter finansnetto 888 4 326 799 1 899 1 264 1 034 875 651 133 416
Årets resultat 922 2 496 1 006 1 036 747 769 768 354 127 448
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 867 4 660 4 917 4 030 2 275 1 110 1 223 1 012 845 740
Omsättningstillgångar 1 624 1 523 1 067 1 564 1 654 2 418 1 890 1 508 2 049 2 488
Tillgångar 4 491 6 183 5 984 5 594 3 929 3 528 3 113 2 520 2 894 3 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 900 2 977 4 482 3 475 2 440 2 193 1 924 1 156 1 053 1 226
Obeskattade reserver 1 100 1 413 313 813 335 51 69 217 63 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 167 267 311
Kortfristiga skulder 1 491 1 793 1 190 1 305 1 155 1 283 1 120 980 1 511 1 592
Skulder och eget kapital 4 491 6 183 5 984 5 594 3 929 3 528 3 113 2 520 2 894 3 228
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 833 810 803 720 689
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 719 2 746 2 725 2 300 2 141 1 476 1 594 1 203 1 403 1 084
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 143 1 126 1 185 1 073 975 1 036 1 000 878 940 1 264
Utdelning till aktieägare 900 2 000 4 000 500 0 0 500 0 0 300
Omsättning 20 259 20 304 20 415 20 663 20 477 19 798 20 315 19 397 18 333 17 624
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 860 2 851 2 877 2 914 2 902 2 797 2 860 2 771 2 292 2 203
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 556 559 484 446 479 488 420 385 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 788 756 842 1 081 1 206 1 070 908 801 187 503
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,31% -0,90% -1,26% 0,39% 3,75% -2,18% 3,20% 5,80% 4,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,77% 70,01% 13,39% 33,96% 32,20% 29,31% 28,14% 29,56% 4,73% 12,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% 21,69% 3,98% 9,32% 6,23% 5,28% 4,38% 3,84% 0,75% 2,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,70% 30,31% 30,93% 28,87% 28,56% 29,97% 29,06% 27,60% 26,92% 28,80%
Rörelsekapital/omsättning 0,66% -1,35% -0,61% 1,27% 2,46% 5,80% 3,85% 2,72% 2,93% 5,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,41% 65,97% 78,98% 72,83% 68,39% 63,23% 63,44% 52,07% 37,95% 40,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,78% 49,97% 37,48% 76,78% 89,61% 152,69% 133,12% 112,24% 104,50% 126,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...