Visa allt om Örestads Markentreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 84 423 115 861 89 719 78 510 53 405 71 328 56 300 54 783 37 670 43 874
Övrig omsättning 182 334 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 823 10 902 9 868 7 121 5 594 3 621 4 534 3 137 2 531 4 996
Resultat efter finansnetto 9 823 10 886 9 931 7 121 5 589 3 625 4 571 3 158 2 652 5 204
Årets resultat 7 647 8 132 10 508 3 976 3 230 2 802 2 948 3 254 1 928 3 077
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 853 4 210 6 746 6 584 6 172 4 047 4 009 3 979 5 688 3 442
Omsättningstillgångar 29 387 19 578 21 977 18 615 15 258 16 952 15 673 16 533 13 885 18 387
Tillgångar 32 239 23 788 28 722 25 198 21 430 21 000 19 682 20 512 19 573 21 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 979 8 332 13 601 6 093 5 116 4 887 5 084 4 636 4 352 5 164
Obeskattade reserver 0 0 0 3 570 4 570 3 170 3 170 2 394 3 444 3 451
Avsättningar (tkr) 2 793 2 036 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 000 0 0 6 077 1 577 4 077 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 467 13 420 15 122 9 459 10 168 8 867 11 428 13 481 11 777 13 214
Skulder och eget kapital 32 239 23 788 28 722 25 198 21 430 21 000 19 682 20 512 19 573 21 829
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 1 104
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 9 344 8 602 7 839 7 781 6 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 635 3 097 2 973 2 648 2 635
Utdelning till aktieägare 0 0 13 400 3 000 3 000 3 000 3 000 2 500 2 970 2 740
Omsättning 84 605 116 195 89 719 78 510 53 405 71 328 56 300 54 783 37 670 43 874
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 25 26 26 26 24 25 25 25 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 127 4 634 3 451 3 020 2 054 2 972 2 252 2 191 1 507 1 908
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 870 639 617 558 566 491 457 457 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 893 14 118 12 510 9 589 7 875 5 420 6 319 5 039 3 864 6 364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,13% 29,14% 14,28% 47,01% -25,13% 26,69% 2,77% 45,43% -14,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,47% 45,83% 34,58% 28,26% 26,11% 17,27% 23,22% 15,47% 13,58% 23,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,64% 9,41% 11,07% 9,07% 10,48% 5,08% 8,12% 5,79% 7,06% 11,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,53% 37,69% 38,86% 40,57% 21,24% 53,34% 44,19% 41,03% 26,49% 32,70%
Rörelsekapital/omsättning 18,86% 5,31% 7,64% 11,66% 9,53% 11,33% 7,54% 5,57% 5,60% 11,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,26% 35,03% 47,35% 35,23% 40,51% 35,05% 38,39% 31,70% 35,20% 35,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,05% 144,02% 144,54% 196,59% 149,69% 190,97% 136,63% 121,78% 116,96% 138,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!