Visa allt om Fransson & Nordh Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 59 593 71 293 60 103 68 826 66 599 78 967 64 519 100 025 71 063 72 087
Övrig omsättning 1 696 917 1 163 1 131 778 1 608 883 671 1 095 1 295
Rörelseresultat (EBIT) 2 196 1 285 -1 232 1 914 997 1 297 666 4 596 1 485 1 373
Resultat efter finansnetto 2 080 1 129 -1 192 1 963 893 1 267 558 3 774 720 675
Årets resultat 1 552 1 581 75 1 382 134 545 10 2 141 993 1 043
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 699 5 451 10 138 11 414 11 026 11 284 11 721 10 078 10 652 11 478
Omsättningstillgångar 18 687 26 977 10 891 16 274 12 412 13 942 11 366 21 486 18 237 20 551
Tillgångar 25 386 32 428 21 028 27 688 23 438 25 225 23 087 31 565 28 889 32 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 978 4 426 5 648 5 572 4 190 4 056 6 211 6 201 4 060 3 067
Obeskattade reserver 1 227 1 163 2 119 2 119 1 947 2 143 1 743 1 808 1 010 1 643
Avsättningar (tkr) 136 131 191 164 382 350 350 375 225 125
Långfristiga skulder 1 274 7 829 2 632 7 250 7 290 7 693 5 585 10 250 13 616 16 196
Kortfristiga skulder 16 771 18 880 10 438 12 582 9 628 10 982 9 198 12 930 9 978 10 998
Skulder och eget kapital 25 386 32 428 21 028 27 688 23 438 25 225 23 087 31 565 28 889 32 029
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 231 1 045 702 1 228 1 225 1 061 1 058
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 17 216 16 974 18 717 15 849 15 948 13 889 13 718
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 7 459 6 390 6 712 6 282 6 341 5 445 5 625
Utdelning till aktieägare 1 000 0 2 803 0 0 0 2 700 0 0 0
Omsättning 61 289 72 210 61 266 69 957 67 377 80 575 65 402 100 696 72 158 73 382
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 34 37 47 48 51 46 46 42 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 753 2 097 1 624 1 464 1 387 1 548 1 403 2 174 1 692 1 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 611 534 543 510 518 522 518 493 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 919 2 023 -575 2 563 1 610 2 083 1 484 5 661 2 557 2 473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,41% 18,62% -12,67% 3,34% -15,66% 22,39% -35,50% 40,76% -1,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,65% 3,96% -5,13% 7,67% 4,99% 6,32% 4,27% 14,61% 5,37% 4,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,68% 1,80% -1,79% 3,08% 1,76% 2,02% 1,53% 4,61% 2,18% 2,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,38% 36,23% 36,97% 47,31% 46,05% 40,94% 45,75% 31,42% 40,44% 38,16%
Rörelsekapital/omsättning 3,22% 11,36% 0,75% 5,36% 4,18% 3,75% 3,36% 8,55% 11,62% 13,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,32% 16,45% 34,72% 26,09% 24,36% 22,71% 32,47% 23,87% 16,63% 13,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,86% 132,62% 83,04% 103,00% 109,94% 109,53% 94,96% 103,50% 100,72% 73,46%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...