Visa allt om Enköpings Maskindikning Aktiebolag
Visa allt om Enköpings Maskindikning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 085 1 301 1 615 1 648 1 683 1 955 2 048 2 023 1 598 1 500
Övrig omsättning - - - - - - 53 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 210 42 49 -122 169 179 130 43 -6
Resultat efter finansnetto 263 210 42 47 -125 164 180 129 34 -12
Årets resultat 139 112 29 45 -101 110 105 88 17 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 47 61 94 57 80 104 19 21 29
Omsättningstillgångar 611 477 352 306 378 562 516 382 271 241
Tillgångar 689 524 414 400 435 642 619 401 292 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 383 271 242 198 359 249 184 96 79
Obeskattade reserver 141 61 0 0 0 24 24 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 26 57 58 52 38 101 11 18 17
Kortfristiga skulder 62 53 86 100 186 222 246 206 177 173
Skulder och eget kapital 689 524 414 400 435 642 619 401 292 270
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 396 436 396 396 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 395 407 485 473 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 159 220 246 242 218 228 215 220 209
Utdelning till aktieägare 100 50 0 0 0 60 0 40 0 0
Omsättning 1 085 1 301 1 615 1 648 1 683 1 955 2 101 2 023 1 598 1 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 543 651 808 824 842 978 1 024 1 012 799 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 179 288 322 374 380 330 354 323 332 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 293 243 75 78 -99 192 189 139 51 1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,60% -19,44% -2,00% -2,08% -13,91% -4,54% 1,24% 26,60% 6,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,32% 40,08% 10,14% 12,25% -28,05% 26,32% 28,92% 32,42% 14,73% -2,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,33% 16,14% 2,60% 2,97% -7,25% 8,64% 8,74% 6,43% 2,69% -0,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,11% 86,24% 61,73% 66,93% 55,67% 61,13% 56,59% 51,36% 61,26% 58,80%
Rörelsekapital/omsättning 50,60% 32,59% 16,47% 12,50% 11,41% 17,39% 13,18% 8,70% 5,88% 4,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,61% 82,17% 65,46% 60,50% 45,52% 58,67% 43,08% 45,89% 32,88% 29,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 985,48% 900,00% 409,30% 306,00% 203,23% 253,15% 209,76% 185,44% 153,11% 139,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...