Visa allt om Originalab Aktiebolag
Visa allt om Originalab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 463 4 533 4 315 4 331 4 510 4 796 4 807 4 454 3 956 2 786
Övrig omsättning 23 4 2 3 148 158 92 - - 251
Rörelseresultat (EBIT) 18 98 67 88 112 195 25 112 256 -4
Resultat efter finansnetto 15 94 62 76 97 180 24 122 254 26
Årets resultat 7 68 44 39 8 39 -36 73 149 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 105 1 121 1 087 1 280 1 433 1 057 776 288 418 588
Omsättningstillgångar 1 344 1 428 1 374 1 260 1 363 1 677 1 251 1 559 1 344 608
Tillgångar 2 449 2 549 2 461 2 540 2 796 2 734 2 027 1 847 1 762 1 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 789 781 713 670 631 623 584 630 557 408
Obeskattade reserver 220 220 220 220 220 184 114 133 128 89
Avsättningar (tkr) 610 610 610 610 540 420 280 40 0 0
Långfristiga skulder 19 76 15 104 193 282 20 49 79 144
Kortfristiga skulder 812 862 903 935 1 211 1 226 1 028 994 998 554
Skulder och eget kapital 2 449 2 549 2 461 2 540 2 796 2 734 2 027 1 847 1 762 1 195
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 165 1 343 1 378 1 373 1 316 1 175 932
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 1 415 1 393 255 241 246 139 57 20 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 535 475 495 539 650 560 575 496 353
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 4 486 4 537 4 317 4 334 4 658 4 954 4 899 4 454 3 956 3 037
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 893 907 863 866 902 959 961 1 114 989 697
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 406 395 405 455 483 466 495 440 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 206 235 260 311 306 443 155 326 529 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,54% 5,05% -0,37% -3,97% -5,96% -0,23% 7,93% 12,59% 42,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,73% 3,84% 2,80% 3,54% 4,18% 7,32% 1,28% 6,77% 14,93% 3,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,40% 2,16% 1,60% 2,08% 2,59% 4,17% 0,54% 2,81% 6,65% 1,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,90% 68,94% 71,66% 71,53% 70,69% 73,46% 70,48% 71,89% 75,63% 66,30%
Rörelsekapital/omsättning 11,92% 12,49% 10,92% 7,50% 3,37% 9,40% 4,64% 12,69% 8,75% 1,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,22% 37,37% 35,94% 33,13% 28,37% 27,75% 32,96% 39,42% 36,84% 39,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,42% 135,50% 127,46% 112,83% 94,55% 121,62% 104,28% 143,16% 122,34% 98,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...