Visa allt om Bilservice Norell AB
Visa allt om Bilservice Norell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 083 6 096 5 403 4 991 4 612 4 093 3 934 3 003 2 529 2 308
Övrig omsättning 1 - - - 8 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 342 289 521 354 258 97 308 309 0 227
Resultat efter finansnetto 285 233 459 290 195 32 257 257 -73 193
Årets resultat 155 73 268 160 111 55 141 110 -6 106
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 283 2 448 1 522 1 523 1 253 1 151 1 218 1 379 1 320 1 167
Omsättningstillgångar 1 163 1 283 798 552 503 684 650 689 494 593
Tillgångar 3 446 3 731 2 320 2 075 1 755 1 835 1 867 2 069 1 813 1 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 559 403 455 287 227 216 261 495 385 391
Obeskattade reserver 622 540 406 299 223 182 227 166 61 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 175 1 384 834 834 753 875 914 957 1 035 812
Kortfristiga skulder 1 090 1 403 624 656 553 562 464 450 332 429
Skulder och eget kapital 3 446 3 731 2 320 2 075 1 755 1 835 1 867 2 069 1 813 1 760
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 317 253 302 408 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 320 1 138 1 110 1 044 791 558 290 204 96
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 506 345 312 303 300 248 220 323 262
Utdelning till aktieägare 50 0 125 100 100 100 100 0 0 0
Omsättning 8 084 6 096 5 403 4 991 4 620 4 093 3 934 3 003 2 529 2 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 5 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 219 1 351 1 248 1 153 1 023 984 1 001 843 769
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 378 416 367 342 352 268 270 312 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 660 642 714 547 460 278 482 462 136 312
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,60% 12,83% 8,25% 8,22% 12,68% 4,04% 31,00% 18,74% 9,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,95% 7,77% 22,46% 17,16% 14,70% 5,29% 16,50% 14,98% 0,00% 12,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,24% 4,76% 9,64% 7,13% 5,59% 2,37% 7,83% 10,32% 0,00% 9,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,80% 58,87% 59,36% 54,00% 52,93% 55,80% 56,46% 55,94% 57,26% 56,59%
Rörelsekapital/omsättning 0,90% -1,97% 3,22% -2,08% -1,08% 2,98% 4,73% 7,96% 6,41% 7,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,30% 22,09% 33,26% 25,07% 22,30% 19,08% 22,94% 29,84% 23,66% 27,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,02% 83,25% 115,06% 75,15% 72,69% 100,53% 132,11% 145,56% 142,77% 130,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...