Visa allt om AKU-CENTER Aktiebolag
Visa allt om AKU-CENTER Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 573 1 410 1 436 1 356 1 491 1 377 1 256 1 220 1 267 1 253
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 112 39 76 7 103 112 -33 47 165 147
Resultat efter finansnetto 106 34 72 13 96 106 -37 44 160 138
Årets resultat 62 35 68 13 53 49 -8 24 85 84
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 243 243 243 243 245 248 254 251 256 254
Omsättningstillgångar 354 307 299 284 333 335 247 305 266 187
Tillgångar 597 549 541 527 577 584 502 556 522 441
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 268 333 264 251 199 230 338 313 250
Obeskattade reserver 99 73 84 99 99 75 51 80 69 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 47 34 90
Kortfristiga skulder 168 209 125 163 227 310 221 92 105 72
Skulder och eget kapital 597 549 541 527 577 584 502 556 522 441
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 462 408 392 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 660 625 612 0 578 105 121 106 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 319 329 316 316 274 348 237 226 187
Utdelning till aktieägare 100 0 100 0 0 0 80 100 0 22
Omsättning 1 573 1 410 1 436 1 356 1 491 1 377 1 256 1 220 1 267 1 253
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 787 705 718 678 - 689 628 610 634 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 509 488 472 - 430 440 396 378 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 112 39 76 9 105 118 -26 52 172 152
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,56% -1,81% 5,90% -9,05% 8,28% 9,63% 2,95% -3,71% 1,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,76% 7,10% 14,42% 3,80% 17,85% 19,18% -6,57% 8,45% 31,80% 33,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,12% 2,77% 5,43% 1,47% 6,91% 8,13% -2,63% 3,85% 13,10% 11,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,50% 99,86% 100,00% 99,33% 98,84% 99,44% 98,69% 99,13% 98,88%
Rörelsekapital/omsättning 11,82% 6,95% 12,12% 8,92% 7,11% 1,82% 2,07% 17,46% 12,71% 9,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,04% 59,19% 73,66% 64,75% 56,15% 43,54% 53,30% 71,40% 69,48% 61,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,71% 146,89% 239,20% 174,23% 146,70% 108,06% 108,14% 322,83% 242,86% 243,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...