Visa allt om Lasse Mustonen Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Lasse Mustonen Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 942 1 242 1 131 1 108 1 518 1 169 853 775 1 122 1 174
Övrig omsättning - - 42 - - - 6 70 67 -
Rörelseresultat (EBIT) 99 131 76 141 380 363 207 91 -22 149
Resultat efter finansnetto 99 131 79 145 382 362 209 102 -15 151
Årets resultat 39 71 39 93 279 265 153 -2 5 39
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 607 1 463 1 283 710 618 474 318 0 0 12
Omsättningstillgångar 480 476 494 683 581 419 427 679 808 898
Tillgångar 2 086 1 939 1 776 1 394 1 199 893 745 679 808 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 505 556 576 627 661 509 344 312 314 398
Obeskattade reserver 42 42 42 105 87 87 87 87 30 105
Avsättningar (tkr) 1 038 894 750 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 502 446 409 662 451 298 315 281 465 406
Skulder och eget kapital 2 086 1 939 1 776 1 394 1 199 893 745 679 808 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 120 180 90 300 214 108 115 29 254 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 79 117 88 119 67 34 34 18 75 77
Utdelning till aktieägare 300 90 90 90 127 127 100 120 0 90
Omsättning 942 1 242 1 173 1 108 1 518 1 169 859 845 1 189 1 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 942 1 242 1 131 1 108 1 518 1 169 853 775 1 122 1 174
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 455 511 419 286 152 151 44 343 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 99 131 76 160 380 363 207 91 -11 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,15% 9,81% 2,08% -27,01% 29,85% 37,05% 10,06% -30,93% -4,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,75% 6,76% 4,45% 10,47% 31,94% 40,65% 28,05% 15,02% -1,86% 16,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,51% 10,55% 6,98% 13,18% 25,23% 31,05% 24,50% 13,16% -1,34% 12,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,00% 69,00% 68,44% 71,57% 59,68% 69,72% 66,82% 57,68% 100,00% 60,05%
Rörelsekapital/omsättning -2,34% 2,42% 7,52% 1,90% 8,56% 10,35% 13,13% 51,35% 30,57% 41,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,78% 30,36% 34,28% 50,53% 60,48% 64,18% 54,78% 55,18% 41,53% 52,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,62% 106,73% 120,78% 103,17% 128,82% 140,60% 135,56% 241,64% 173,76% 221,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...