Visa allt om Ekonomipoolen Konsult i Mark AB
Visa allt om Ekonomipoolen Konsult i Mark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 749 2 251 1 964 1 685 1 609 1 553 1 277 296 649 652
Övrig omsättning 16 13 - 31 - - 395 37 - -
Rörelseresultat (EBIT) 908 537 485 489 520 656 898 19 189 177
Resultat efter finansnetto 918 546 503 510 523 663 898 2 188 169
Årets resultat 529 425 391 290 286 488 680 2 -11 122
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 540 510 570 630 0 0 0 32 80 127
Omsättningstillgångar 667 1 233 774 576 824 978 1 124 354 782 570
Tillgångar 1 207 1 743 1 344 1 206 824 978 1 124 386 862 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 649 1 033 808 557 406 608 800 307 305 316
Obeskattade reserver 504 265 265 265 132 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 446 271 385 285 370 324 79 558 382
Skulder och eget kapital 1 207 1 743 1 344 1 206 824 978 1 124 386 862 697
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 442 404 389 91 60 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 297 461 443 442 0 0 0 50 60 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 197 191 191 121 97 60 22 25 25
Utdelning till aktieägare 400 913 200 140 140 488 680 0 0 0
Omsättning 1 765 2 264 1 964 1 716 1 609 1 553 1 672 333 649 652
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 875 2 251 1 964 1 685 1 609 1 553 1 277 296 325 326
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 218 671 643 680 570 547 452 165 73 73
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 931 537 485 489 520 656 898 19 236 224
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,30% 14,61% 16,56% 4,72% 3,61% 21,61% 331,42% - -0,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 75,97% 31,33% 37,43% 42,45% 63,47% 67,79% 79,89% 4,92% 22,39% 25,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,43% 24,26% 25,61% 30,39% 32,50% 42,69% 70,32% 6,42% 29,74% 27,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,99% 34,96% 25,61% 11,34% 33,50% 39,15% 62,65% 92,91% 34,51% 28,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,34% 71,12% 75,50% 63,33% 61,08% 62,17% 71,17% 79,53% 35,38% 45,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 212,73% 276,46% 285,61% 149,61% 289,12% 264,32% 346,91% 448,10% 140,14% 149,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...